Vzdělávací institut
pro charitní praxi® O.P.S.

Máme nový název Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.!

Správní rada schválila
tuto změnu na svém jednání dne 26. 3. 2018.

Dále zřizovatel Diecézní katolická charita
v Hradci Králové potvrdil ve funkci ředitelky Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou.

Změny nastaly ve složení správní a dozorčí rady a také byl aktualizovaný popis naší činnosti. 


Společnost vznikla dne 10. 2. 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Něco o nás

 1. vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb
 2. aplikace zahraničních zkušeností
 3. pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků v charitní praxi

Doplňkovou činnosti je publikační a osvětová činnost. 
Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Plánujeme se více zaměřit na téma SPIRITUALITY V CHARITNÍ PRAXI a také DOBROVOLNICTVÍ. Oblast ETIKY CHARITNÍ PRAXE zůstává naší prioritou především přes program DEKACERT = ETICKÝ PROGRAM CHARITY NA ZÁKLADĚ DESATERA

Na základě dohody s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové se podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ.

Naši zahraniční spolupracovníci: 
Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann, Katholische Hochschule Nordheim Vestfalen, Paderborn – spolupracujeme na etickém programu pro církevní organizace DekaCert. 

Jsme výhradním partnerem autorky modelu DekaCert prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.


Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc – spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.
 

Prof. Monika Krohwinkel – na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL. Spolupracujeme s certifikovanou lektorkou Susanne Rieckmann, která dlouhodobě spolupracuje s prof. Monikou Krohwinkel. 

Diecézní charita Würzburg - společné mezinárodní semináře pro charitní management 

Arcidiecézní charita Košice - podpora při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a modelu AEDL 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO CHARITNÍ MANAŽERY KAŽDÉ 2 ROKY V RETZBACHU. Pod záštitou prof. Heinricha Pompeye. 

 

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ ETICKÉHO PROGRAMU DEKACERT V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro management organizace i pro pracovníky - Etický program DEKACERT®, v rozsahu 14 hodin, číslo akreditace 2016/0978-PC/SP
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vedením organizace během implementace
 • Podporu při tvorbě výsledného dokumentu organizace
 • Konzultace během vyhodnocování dokumentu organizace a jeho aktualizace 

Připravujeme:

 • Akreditaci dalších seminářů k modelu DekaCert pro manažery

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ MODELU PLÁNOVÁNÍ PÉČE PODLE AEDL V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL, v rozsahu 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP. Každý účastník obdrží publikaci Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vklíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
 • Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby, v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Zatím jsme vydali:

 • Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDLpraktická pomůcka pro klíčové pracovníky. Autorkou publikace je Susanne Rieckmann, certifikovaná lektorka prof. Moniky Krohwinkel. 

Další zajímavé odborné texty jsou k dispozici v  záložce "ke stažení".  

 • Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová (ředitelka)
 • Ing. Ester Danihelková (předsedkyně správní rady)
 • Ing. Štěpánka Dvořáková (členka správní rady)
 • RNDr. Jiří Stejskal (člen správní rady)
 • Ing. Olga Horáková (předsedkyně dozorčí rady)
 • Šárka Pleskotová (členka dozorčí rady)
 • ThLic. Michal Umlauf (člen dozorčí rady)

Naše zaměření

zahraniční spolupráce a sdílení dobré praxe
90%
vzdělávání neziskových organizací
85%
akreditované semináře
70%
publikační činnost
50%

Náš tým

Náš tým tvoří odborníci, kteří dlouhodobě působí v Charitě, Diakonii, Maltézské pomoci

a to jak v přímé práci s lidmi v nouzi, tak i v oblasti křesťanského managementu a vzdělávání. 

Co děláme

naše činnost se soustředí na spirituální dimenzi charitní práce především přenosem zahraniční dobré praxe, soustředíme se na model DEKACERT a model AEDL, které bychom Vám rádi níže představiliModel Dekacert®

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera.

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty:

 1. Identita
 2. Integrita
 3. Svatý čas
 4. Generační solidarita
 5. Tělesný a duchovní život
 6. Spolehlivá dohoda
 7. Vlastnictví
 8. Komunikace
 9. Sociální společenství
 10. Intimní společenství

S autorkou spolupracujeme od roku 2011 a společně jsme uspořádali představení modelu DEKACERT pro ředitelé Charit v Neratově (2013), Olomouci (2015 a 2017), v Českých Budějovicích (2018). Autorka prof. Dr. Elisabeth Jünemann nám poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v českých a moravských Charitách. S jejím souhlasem jsme akreditovali potřebné kurzy u MPSV.

SLOVO AUTORKY

DEKACERT - 10 přikázání pro křesťanskou sociální organizaci     

Každý den stojíme v našich organizacích Charity před otázkou po tom, co je „dobré a správné“ a před rozhodováním v těchto věcech. Každý den se v organizacích očekávají spravedlivá rozhodnutí. A především je zde před námi otázka: „Co pro nás znamená, že jsme křesťané?“ Odpovědi na výše zmíněné otázky nám nabízí naše židokřesťanská tradice. Podle ní na počátku dějin vztahu Boha a člověka bylo osvobození, nová svoboda. „Hospodin dále řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (Ex 3,7-8). Na podnět Hospodina, na jeho slovo se lid vydal vstříc svobodě. Vydal se do nového nejistého světa, do svobody, s níž neuměl zacházet a s níž nikdo doposud neměl zkušenost. Národ Izraelský se tak vystavil nové riskantní svobodě.

Lid se rozhodl přijmout naučení, jež dal Bůh svému lidu. Deset ukazatelů na cestě do svobodného života. Deset přikázání, jež ukazují, jak ochránit deset citlivých oblastí svobody v desíti rizikových situacích spojených opět s toutéž svobodou. Deset naučení/ukazatelů, daných tehdy před třemi tisíci let, poté, co Izrael vyšel z Egypta do nové svobody a jejich rizik, poté, co se tento malý národ vydává na cestu, aby žil ve svobodě Bohem zaslíbený sociální život.

Miniatury k Dekalogu od Dieter Ziegenfeuter.
Převzato s laskavým svolením vedení CSW Drážďany

Deset ukazatelů platných i dnes v multiopcionální společnosti, v situaci mnohem větších svobod a jejich rizik pro organizace, které se, podobně jako Charita, vydávají na cestu, aby umožnily žít Bohem darovaný život ve svobodě. Těchto deset přikázání dávají myšlenkové impulsy a ukazují, co je třeba dělat.
A jak aplikujeme Desatero Starého zákona do života dnešní Charity, do současných riskantních časů a situací vstříc svobodě?

Jak získáme svobodu pro lidi, kteří přijímají pomoc ze strany Charity a jak získáme svobodu pro lidi, kteří tuto pomoc poskytují? Jak aplikujeme Desatero do našich organizací? Podporu při úvahách a činech Vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenství. A protože lidé chtějí vědět a měli by vědět, kde se pracuje dobře a správně, poskytujeme také etickou certifikaci podle Desatera. Za tímto účelem jsme interpretovali podstatné výpovědi Desatera ve smyslu etiky v organizacích a konsekventně formulovali kritéria, která je třeba v organizaci jako Charita tematizovat a diskutovat proto, aby se tam s úspěchem žilo Desatero. Na naší webové stránce najdete další informace: http://www.dekacert.de/

Pro Charity v ČR zajišťuje podporu implementace Etického programu DekaCert Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., s jehož ředitelkou Zdenkou Kumstýřovou spolupracuji již od roku 2011. Této instituci jsem poskytla licenci pro ČR. V rámci projektu DekaCert CZ, který podpořila nadace Renovabis, se školí 10 nových lektorů DekaCertu pro ČR, kteří ode mě obdrží certifikát na dobu 4 let. Jejich činnost bude koordinována Vzdělávacím institutem pro charitní praxi.

S Vašimi dotazy v angličtině nebo němčině se můžete na mne obrátit přímo: juenemann-bell@t-online.de. Přeji Vám hodně radosti při práci s Desaterem!  A neztrácejte odvahu, když se Vám něco nepodaří. V židokřesťanské tradici mělo svůj význam a krásu i to, co se zcela nepovedlo, čeho se nedosáhlo v úplnosti. Dokonalost je totiž věcí Boží. On má na starosti plnost, my ne.

 Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann

Autorka modelu - Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann

Prof. Dr. Theol. Elisabeth JünemannProf. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann Profesorka teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací. Našemu institutu poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v Charitách v ČR.

www.dekacert.de

Desatero jako základní inspirace 
v církevních pomáhajících organizacích

Autorka: Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann , Katholische Hochschule NRW, Paderborn

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

Hodnota IDENTITA

1

Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

Hodnota INTEGRITA

2

Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

Hodnota SVATÝ ČAS

3

Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

Hodnota GENERAČNÍ SOLIDARITA

4

Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

5. přikázání: Nezabiješ

Hodnota TELĚSNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT

5

Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

6. přikázání: Nesesmilníš

Hodnota SPOLEHLIVÉ DOHODY

6

Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

7. přikázání: Nepokradeš

Hodnota VLASTNICTVÍ

7

Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

Hodnota KOMUNIKACE

8

Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

Hodnota INTIMNÍ SPOLEČENSTVÍ

Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

Hodnota SOCIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

9

Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

 

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

 

Chcete se dovědět více?

Pokud Vás etický program pro církevní pomáhající organizace prof. Elisabeth Jünemann DekaCert® zaujal, nabízíme Vám konzultace a pravidelnou podporu v procesu implementace přímo ve Vaší organizaci. S modelem již začalo pracovat několik Charit Královéhradecké diecéze s podporou našeho institutu. Pokud se chcete dovědět více kontaktujte nás.

Doporučená literatura v ČR je český překlad publikace Ujištění od autorky modelu prof. Elizabeth Jünemann a Petera Leuwera.

Na našem webu jsou ke stažení dva dokumenty, a to diplomová práce DekaCert jako nástroj managementu kvality, kterou zpracovala Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová. Ve sborníku kolektivu autorů Hodnotový management charity je kromě jiného i příspěvek prof. Elizabeth Jünemann, ve kterém představila model DekaCert® účastníkům mezinárodního semináře v Retzbachu v roce 2011.

Pro management církevních organizaci v Česku je model Dekacert® nástrojem, který podpoří naplňování jejich křesťanského poslání a podpoří formaci jejich pracovníků.

Model Dekacert® se v rámci organizace implementuje formou týmových diskuzí k jednotlivým oblastem modelu během jednoho až dvou let. Pracovníci společně definují kritéria pro naplňování daných hodnot v jejich každodenní praxi. Kritéria jsou pak zavedené do systému managementu kvality organizace a pravidelně se vyhodnocují.

Nabízíme vedení týmových diskuzí formou akreditovaného semináře Etický program Dekacert®, celkem 4 setkání x 3,5 hodiny přímo ve vašem zařízení.

Každoročně organizujeme seminář pro management přímo s autorkou modelu prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

V případě zájmu nás kontaktujte

Martin BednářV souvislosti s církevními organizacemi slýcháme otázku, čím se liší od těch ostatních. Obvyklé očekávání je, že budou milosrdnější, budou jednat v souladu s křesťanskými hodnotami. Této představě často odpovídá také vyjádření zaměstnanců. Na otázku, jak toho dosahují, říkají, že se v praxi snaží uplatňovat to, čemu věří. Potíž je ale v tom, že byť věří ve stejného Boha, praxe může být velmi různá, nehledě na to, že v církevních službách pracuje mnoho lidí, kteří křesťanskou víru nepraktikují. A nejde jen o rozhodování ve složitých etických dilematech, ale o každodenní, „obyčejný“ život. 

DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat v sociálních službách. Je využitelný pro zaměstnance na všech úrovních – od vrcholného managementu po podpůrný personál. Je založený na fundamentu, jakým jen desatero může být, ale zároveň je propracovaný do zdánlivě samozřejmých věcí, jako je např. náplň jednotlivých dní, obsah vnitřních směrnic. A co považuji za neméně důležité, zabývá se uplatňováním křesťanských hodnot nejenom ve vztahu ke klientům sociálních služeb, ale také k jejich zaměstnancům. Vřele doporučuji!

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc


 

NavrátilV dnešní době se zdají být biblické pravdy tak těžko uchopitelné a vzdálené, zahalené mlhou postmodernity. Současná společnost zrelativizovala snad všechna společenská dobra, a klíčové pravdy dokonce přímo odmítla. Proto je jejich připomínání tak důležité a jistě patří mezi prorocké úkoly každého křesťana. Potíž spočívá ale nejenom ve ztrátě biblického povědomí, ale i v tom, že současný člověk jazyku bible ne vždy rozumí. Je proto tak potřebné, nejenom hluboké pravdy připomínat, ale také je vykládat jazykem, který je současný a srozumitelný.

DekaCert se právě o takový překlad biblického jazyka do jazyka manažerského snaží. Systém DekaCert vznikl jako nástroj aplikace biblických pravd do kultury organizací. DekaCert je nástrojem řízení kvality z Božího pohledu a je proto zcela jedinečný. V kontextu křesťanské sociální práce je přesně takový „slovník“ nesmírně potřebný, protože přináší konkrétní náměty, jak mohou manažeři křesťansky orientovaných organizací utvářet a řídit služby pro potřebné s využitím principů desatera. Zcela jistě to není úkol jednoduchý, ale o to ostatně platí pro každého z nás, kdo svůj život s desaterem reflektuje a chce jej utvářet podle něj.

Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
Masarykova univerzita Brno
Fakulta sociálních studií


 

David BoumaDekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás.

Jak jsme právě zmínili, osobní či profesní spiritualita ve stylu dekalogu nemusí být vázaná na náboženské vyznání a interpretace prvních třech přikázání jako povzbuzení k hledání identity, rozvoje integrity a pečování o svatý čas, není nějakou nemístnou sekularizací biblického poselství. Bez ohledu na náboženské vyznání najdeme mnoho příznivců i dalších sedmi bodů desatera, vždyť citlivost pro spektrum témat od generační soudržnosti (4. přikázání) až po kulturu intimního soužití (10. přikázání) nemusí být podmíněna religiózním naladěním jedince, natož jeho náboženskou či konfesní příslušností.

ThLic. David Bouma, Th.D.
Univerzita Hradec Králové


 

Projekt DekaCert CZ

Na základě naši dlouholeté spolupráci s prof. Elisabeth Jünemann se aktivně podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ podpořeného nadaci Renovabis.

Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 30.6.2021.

Partneři projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecezni charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská.

Během roku 2019 se v rámci projektu vyškolilo 11 nových lektorů programu DEKACERT pod vedením autorky modelu DEKACERT prof. Dr. Elisabeth Jünemann. V roku 2020 budou lektoři podporovat implementaci tohoto etického programu celkem ve 28 přihlášených Charitách.

Aktuální informace čtěte na našem blogu

Proces implementace v rámci organizace probíhá za intenzivní spolupráce s ředitelem organizace formou kurzů a workshopů. Máme akreditované kurzy: Úvod do etického programu DEKACERT pro management v rozsahu 6 hodin, Eticky program DEKACERT pro pracovní týmy v rozsahu 14 hodin, Eticky program DEKACERT pro manažery v rozsahu 8 hodin. Dále Eticky program pro nové zaměstnance v rozsahu 8 hodin.

Pro organizace, které již pracuji s DEKACERTem připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb.

Nabízíme kurzy pro týmy přímo v organizaci. Otevřené kurzy jsou v nabídce níže.

 1. Spiritualita

 2. DekaCert

 3. Management kvality

 4. Individuální plánování

 5. Sympozium Sv. Anežky

 6. Retzbach 2021

 

Ad 1) OBLAST SPIRITUALITY

Naši lektoři pro oblast spirituality a duchovních potřeb jsou Dr. Jakub Doležel a Mgr. Helena Komínková. Nabízíme akreditované kurzy:

 • Spiritualita a Charita
 • Duchovní potřeby pracovníku a klientů

 Ad 2) DEKACERT

Tyto kurzy doporučujeme pro cele týmy přímo v organizaci. Výstupem bude dokument Etický program DEKACERT pro danou službu nebo organizaci. Součástí je i nastavení pravidelného hodnocení jeho naplňování.

Akreditované kurzy:

 • Úvod do etického programu DEKACERT pro management (6 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro pracovní týmy (14 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro manažery (8 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro nové zaměstnance (8 hodin)

- ke každému kurzu jsou níže uvedené anotace

Ad 3) MQ

Připravujeme akreditaci kurzů k sebehodnoceni sluzby, vyhodnocení naplňování poslání, zásad a hodnot v rámci poskytovaných sluzeb ( standard kvality sociální sluzby 15 a 1)

Ad 4) IP

Individuální plánování péče o klienta podle AEDL (viz informace níže)

Jiří LodrDekaCert na první pohled jako slovo budí prvotní obavy, co to zase je a k čemu je to dobré. Tak jsem se napřed vypravil do Hradce Králové a následně do Českých Budějovic a naslouchal jsem velmi zajímavé přednášce paní prof. Jünemann a dalších lidí, kteří tuto zajímavou aplikaci DESATERA do života služby Charity přijali za své a aplikovali do života týmů a našich služeb. Sám jsem si vyzkoušel a pochopil, že je zde velká příležitost věnovat se týmu, a to každému v týmu, odpovídat na společné podněty, hledat společné odpovědi na eticko - morální hodnoty naší každodenní práce.

Je velkou výzvou dopřát si společně hledat cestu, více se vzájemně poznat a společně v týmu vyjádřit hodnotu dané sociální služby Charity. Jsem moc rád, že se můžeme podílet na obsahu slova DekaCert – hledat jednotu v různosti a svobodě a všem pak říci, tak toto jsme my a toto je naše služba. Přeji všem radost a vnitřní pokoj při hledání výsledku této cesty.

Ing. Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň


 

Pavel RousekDekaCert by se mohl stát skvělým nástrojem k šíření kultury dialogu, hodnot, které přináší Bible, k vytváření prostředí vzájemné důvěry a lásky v základních mezilidských vztazích.

Ze srdce přeji protagonistům tohoto projektu, aby při nabídce těchto hodnot přinesli svoje osobní nasazení a zkušenost s životem podle Evangelia a stali se tak spolutvůrci setkání, které bude možné nazvat společenstvím.

Jsem přesvědčen, že tam, kde se toto uskuteční, všichni budou obdarováni radostí, pokojem a světlem poznání.

 

Mons. Pavel Rousek
prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové


 

Martin BednářCharita je dnes největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb mezi nevládními organizacemi a má tudíž také obrovskou společenskou odpovědnost. Jednak za naše klienty a pacienty, ale především také za naše pracovníky a dobrovolníky. Aby se s tou odpovědností mohla Charita se ctí vyrovnat, potřebuje nejenom dobré technické vybavení a finanční zdroje, ale potřebuje především kvalitní personál. No a ten zase potřebuje ukotvení v hodnotách a principech, které vycházejí z křesťanského pohledu na svět.

Křesťanské desatero je ten nejzásadnější „KODEX“, který je nade všemi ostatními. A právě tímto směrem bychom se chtěli více zaměřit. Po letech masivního rozvoje služeb, budování struktury, standardů kvality a mnoha dalších zajisté důležitých věcí, potřebujeme víc než kdy jindy návrat ke kořenům. Projekt DekaCert je odpovědí a reakcí na tuto potřebu. Jak desatero Božích přikázání pochopit, uchopit a dostat je do praktického života a běžné praxe v osobním i pracovním životě. Navíc tak, aby to bylo přirozené a přijatelné i pro pracovníky, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Je to velký úkol a výzva, ale věřím tomu, že je to program a cesta na další roky při budování charitního díla církve.

Václav Keprt
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc


 

Připravujeme projekt pro rozšíření modelu Dekacert® v dalších diecézích. Aktuální informace o projektu budeme zveřejňovat průběžně. Na všech aktivitách se aktivně podílí i autorka modelu Prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

PROJEKT DEKACERT CZ

Projekt podpořila nadace Renovabis, s finanční spoluúčastí se na projektu podílejí i všichni partneři.

 • Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • Diecézní charita Plzeň
 • Diecézní charita České Budějovice
 • Diecézní charita ostravsko – opavská
 • Arcidiecézní charita Olomouc

Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Rok 2019

 • školení a certifikace lektorů

Rok 2020

 • zavádění systému DEKACERT v organizacích s podporou lektorů
 • certifikace organizací
 • mezinárodní inference

Rok 2021

 • vytvoření dokumentu pro Českou biskupskou konferenci

Naši certifikovaní lektoři a jejich působnost:

 1. Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., pro Královéhradeckou diecézi
 2. Mgr. Alexandra Čubová, DiS., pro Ostravsko-opavskou diecézi a Olomouckou diecézi
 3. Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, pro Královéhradeckou diecézi
 4. Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, pro celou ČR
 5. Mgr. Eva Macková, pro Ostravsko-opavskou diecézi
 6. Ing. Danuše Martinková, pro Olomouckou arcidiecézi
 7. Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, pro celou ČR a Slovensko
 8. Eva Kutišová, pro Českobudějovickou diecézi
 9. RNDr. Jiří Stejskal, pro Plzeňskou diecézi a Ostravsko-opavskou diecézi
 10. Mgr. Lucie Szotkowská, pro Ostravsko-opavskou diecézi
 11. Mgr. Milena Tománková, DiS., pro Olomouckou arcidiecézi
 12. ThLic. Michal Umlauf, pro Olomouckou arcidiecézi

Těmto výše uvedeným lektorům udělila certifikát na dobu 4 let autorka programu a držitelka licence Prof. Dr. Teol. Elisabeth Jünemann. Po skončení pilotního projektu s podporou Reovabis budou lektoři dále působit pod Vzdělávacím institutem pro charitní praxi o.p.s. Hradec Králové, který zajistí jejich další vzdělávání, akreditaci návazných kurzů a podporu organizacím, které program DEKACERT implementovaly.Model AEDL

Nejkomplexnejší struktura 13 oblastí potřeb pro plánování a hodnocení péče o seniory. Autorka prof. Monika Krohwinkel. Nejpoužívanější model individuálního plánování péče v Německu."

Model AEDL vychází z práce s biografii člověka a vnímání všech 4 dimenzí jeho potřeb (biologické, psychologické, sociální a duchovní). Pro tým pracovníků je tento model nástrojem, jak vedle zajištění základních životních potřeb - jídla a pití, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, péče o zdraví, oblékání, apod. věnují pozornost a svoji podporu dobré komunikaci, spánku a odpočinku seniora, jeho aktivitám a koníčkům, bezpečnému prostředí i jeho sociálním vazbám a duchovním potřebám. Prof. Monika Krohwinkelová rozdělila základní životní potřeby do 13 oblastí AEDL, se kterými pracuje celý tým při plánování, realizaci a hodnocení poskytovaných služeb seniorům.

Zkratka AEDL znamená Aktivity a existencionální životní zkušenosti a jde o strukturální model potřeb člověka. V roce 2007 prof. Monika Krohwinkel publikovala přepracovaný model pod zkratkou ABEDL – Aktivity, sociální vztahy a existencionální životní zkušenosti.

13 oblastí strukturálního modelu AEDL 

 • AEDL© 1 Komunikovat 
 • AEDL© 2 Pohybovat se
 • AEDL© 3 Udržovat vitální životní funkce 
 • AEDL© 4 Pečovat o sebe 
 • AEDL© 5 Oblékat se 
 • AEDL© 6 Vylučování 
 • AEDL© 7 Jídlo a pití 
 • AEDL© 8 Odpočívat, spát, relaxovat 
 • AEDL© 9 Činnosti a aktivity 
 • AEDL© 10 Prožívat vlastní sexualitu 
 • AEDL© 11 Starat se o bezpečné a podpůrné prostředí
 • AEDL© 12 Zajišťovat a utvářet si sociální kontakty a vztahy 
 • AEDL© 13 Existencionální potřeby 


Ukázka z publikace Tipy, jak vhodně formulovat problémy, cíle a opatření podle modelu AEDL, kterou obdrží každý účastník školení (zde ke stažení

Přínos modelu pro naši praxi: 

 1. jedná se o vhodný nástroj pro klíčové pracovníky 
 2. usnadňuje proces individuálního plánování 
 3. model podporuje rozvoj vztahu s klientem 
 4. model je komplexní a srozumitelný 
 5. součástí modelu jsou oblasti, které nemá dobrá služba opomíjet 

Prof. Monika Krohwinkel  

 • narodila se v roce 1941 v Hamburku 
 • vystudovaná porodní asistentka a pečovatelka se studii v SRN a VB
 • 1984 - 1988 studium pečovatelství a vychovatelství v Manchestru 
 • Práce jako porodní asistentka a zdravotní sestra v SRN a v zahraničí 
 • Učitelka pečovatelské praxe, pečovatelské pedagogiky, vědy o pečovatelství na školách s příslušným zaměřením a v kurzech dalšího vzdělávání 
 • Zástupkyně ředitele na vysoké škole „Agnes - Karll Krankenpflegehochschule des DBfK“ 
 • 1988 - 1991 převzetí výzkumného projektu „Der ganzheitliche Pflegeprozess am Beispiel von Apoplexiekranken“ („celostní pečovatelský proces na příkladu nemocných apoplexií)
 • 1988 Budování pečovatelského institutu „Agnes - Karll Instituts für Pflegeforschung“,  ve funkci vedoucí institutu a výzkumu 
 • 1993 Zakládající profesorka pečovatelských věd  (Pflegewissenschaftfen) 
 • Poradenství pro profesionální pečovatelskou praxi a bádání na toto téma v národních a mezinárodních organizacích 
 • Od roku 1993 členka interdisciplinární etické komise  v Německých profesních pečovatelském svazu (DBfK) a Německém spolku na podporu  vědy a výzkumu o pečovatelství (Deutscher Verein zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung) 
 • Profesorka vědy o pečovatelství na Katedře pečovatelských a zdravotnických věd na Evangelické vysoké odborné škole v Darmstadtu (Evangelische Fachhochschule in Darmstadt),  - od roku 2017 emeritní profesorka, přednáší ale na soukromé Univerzitě Witten-Herdecke. 
 • V roce 1993 zveřejňuje Monika Krohwinkel svých 13 oblastí AEDL

Podnět k rozvinutí rámcového modelu podpůrných procesů péče zaměřených na schopnosti  dal první státem podporovaný německý na pečovatelství zaměřený vědecký výzkumný projekt. Dále aktivity podpořil tedy nový německý zákon o nemocenské péči z roku 1985, který podporoval plánovanou, systematickou a komplexní procesuální stacionární péči a s ní spojené vzdělávací požadavky a cíle.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SE SENIORY PODLE AEDL v rozsahu 16 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0128-PC/SP.

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PODLE AEDL – VEDENÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO ZDROJE PRO SEBEHODNOCENÍ SLUŽBY v rozsahu 8 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Strukturální model prof. Moniky Krohwinkelové AEDL pro individuální plánování péče o seniory představuje 13 oblastí životních potřeb člověka. Základem je práce s biografii člověka a celostní přístup k člověku. Účastníci semináře se naučí vytvořit individuální plán klienta podle konkrétních kasuistik a to definováním zdrojů klienta, jeho problémů, definováním cílů a opatření, pro jednotlivé oblasti AEDL. Účastnici se seznámí s metodami komunikace a zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta včetně praktického nácviku tvorby IP pro všech 13 oblastí AEDL pro klienta s vyšším stupněm Alzheimerovy nemoci. Seminář je v závěru zaměřený na vyhodnocení cílů služby hotového IP v návaznosti na poslání a cíle dané služby tj. propojení standardu č. 5, standardu č. 15 a standardu č. 1. 
Vzdělávání se realizuje během jednoho roku a probíhá ve vašem zařízení. Cena je stanovena podle počtu účastníků. Každý účastník obdrží publikaci S. Rieckmann – Tipy, jak vhodně formulovat problémy, zdroje, cíle a opatření podle AEDL. 

V případě zájmu nás kontaktujte

Martin BednářS pečovatelským plánem aktivity a zkušenosti života AEDL (AKTIVITÄTEN UND ERFAHRUNGEN DES LEBENS), později AEDL prof. M. KROHWINKEL jsem se setkal poprvé téměř před deseti lety v Německu v Domově pro seniory Maria Rast v Herfordu. Bylo zřejmé, že se jedná o mimořádně komplexní a propracovaný systém individuálního plánování sociální služby. Postupem času jsem byl svědkem ověření jeho fungování v českých podmínkách a později též empirického výzkumu, který prokázal výjimečnost tohoto nástroje a jeho mimořádnou efektivitu ve srovnání se systémy a postupy používanými u nás.

Každý, kdo se individuálním plánování zabývá, ví, jak je užitečné mít pomůcku, strukturu a systém, který by pomáhal na nic podstatného nezapomenout a naplánovat průběh služby přesně dle potřeb a možností klienta. Pečovatelský plán paní profesorky Krohwinkel je výborný právě v tom, že nezapomíná na žádnou podstatnou oblast lidského bytí, je do detailu propracovaný a přitom je velmi praktický. Nevím o tom, že by u nás existoval lepší systém individuální práce se seniory.

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc
lektor a inspektor kvality sociálních služeb


 

Partnerská firma GODO-Systems GmbH

Výhradním autorizovaným poskytovatelem systému dokumentace ve formě formulářů i softwaru Podpůrné procesní péče podle prof. Moniky Krohwinkel je firma GODO – Systems GmbH. 

Semináře

Dovolujeme si Vás pozvat na naše semináře. Přihlašte se s předstihem, aby se na Vás dostalo místo.
Pokud Vás zaujala naše nabídka Individuální plánování podle AEDL přímo u vás v zařízení, nebo Zavedení modelu Dekacert® přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás emailem.

Pro organizace, které již pracují s DEKACERTem, připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb. Kontaktujte nás proto, abychom Vás informovali o stávající situaci a případně mohli nabídnout odpovídající workshop.

Úvod k etickému programu DEKACERT

Úvodní školení, které má 8 hodin.

Detaily

Etický program DEKACERT pro pracovní týmy

Školení má délku 14 hodin

Detaily

Etický program DEKACERT pro manažery

Školení má 8 hodin

Detaily

Etický program pro nové zaměstnance

Školení má 8 hodin

Detaily

Spiritualita a Charita

Informace ke kurzu budou doplněny

Detaily

Individuální plánování péče o klienta podle AEDL

Informace ke kurzu budou doplněny

Detaily

Úvod do principů a standardů činnosti Charity

školení má délku 8 hodin

Detaily

Sociální práce a spiritualita

základní kurz 24 vyučujících hodin

Detaily

Mezinárodní sympozium Charita a křesťanská etika

Termín bude upřesněn, předpokládaná realizace v únoru 2021 v Olomouci

Detaily

Duchovní potřeby pracovníku a klientů

Třídenní 24 hodinové školení; 2. termín, náhrada místo 6.-8.10.2020

Detaily Přihlásit se

Mezinárodní seminář v Retzbachu

Připravujeme seminář na rok 2021, a to v termínu od 2. do 5. května.

Detaily

Soubory ke stažení

Zde máte možnost zdarma si stáhnout dokumenty, které slouží k prohloubení znalosti problematiky modelu DEKACERT®.

Název souboru Autor Vloženo Velikost Stáhnout
Výroční zpráva 2019 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 05.06.2020 314.10 kB stáhnout
Ukázka 2: Vyhodnocení DEKACERT Charita Přelouč 2019 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 12.09.2019 350.16 kB stáhnout
Ukázka 1: dokument DEKACERT Charita Přelouč 2018 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 12.09.2019 1.08 MB stáhnout
Dekacert pro Českou charitu Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann 12.09.2019 2.19 MB stáhnout
Poselství papeže Františka pracovníkům Charit na setkání Caritas Internationalis v Římě 2014 papež František 27.08.2019 88.73 kB stáhnout
Je Charita stará, mladá nebo věčná? A jaké výzvy z toho vyplývají pro charitní management? Dr. Notker WOLF OSB, opat primas emeritus 27.08.2019 317.00 kB stáhnout
Výzvy z oblasti managementu v praktické službě na úrovni farní charity a charitních zařízení. Niko Roth, emeritní předseda Finančního a personálního sektoru Německého svazu Charity, Freiburg 18.06.2019 374.57 kB stáhnout
Sborník Hodnotový management charity Kolektiv autorů 18.06.2019 1.81 MB stáhnout
Pastorace jako prostředek osobnostního rozvoje pracovníků charit Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka 18.06.2019 2.99 MB stáhnout
Organizovaná láska k bližnímu, Jak se realizuje sociální aktivita v církvi? Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 3.35 MB stáhnout
Objevování šancí. Křesťanské pomáhání jako záruka humánní pomáhající praxe. Impulzy biblické a dobrovolnické. Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 947.17 kB stáhnout
Koncept spirituálních potřeb jako výzva pro integrální antropologii charitní praxe Dr. theol., Lic. Theol. Jakub Doležel, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 997.09 kB stáhnout
Komentář z praxe Mgr. Václav Hrček, OCH Hradec Králové a Mgr. Kateřina Hojná 18.06.2019 923.61 kB stáhnout
Jak Caritas křesťansky a sociálně spoluutváří společnost (a jak přitom zaujímá také politické pozice) Prof. Dr.soc. Dr. theol. Elmar Nass , Vysoká škola pro aplikované vědy Wilhelma Löhe, Fürth 18.06.2019 652.52 kB stáhnout
Impulsy z oblasti Písma a nauky církve Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 947.17 kB stáhnout
Etika v péči o seniory Martina Mirrus 18.06.2019 148.85 kB stáhnout
DekaCert® jako nástroj managementu kvality Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 18.06.2019 822.32 kB stáhnout
Přínos systému DekaCert pro charitativní práci Mgr. Kateřina Hojná 09.03.2019 1.33 MB stáhnout
Modlitba k sv. Anežce Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 11.96 kB stáhnout
Sv. Anežka - inspirace pro dnešní Charitu Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 475.54 kB stáhnout
BŮH JE LÁSKA - tématický výběr textů z první encykliky Benedikta XVI. Kardinál Cordes 11.11.2018 687.98 kB stáhnout
MILOSRDENSTVÍ - pojem ukazující směr křesťanské diakonii Prof. Dr. Heinrich Pompey 11.11.2018 592.96 kB stáhnout

Výroční zprávy Vzdělávacího institutu pro charitní praxi o.p.s.

Název souboru Vloženo Velikost Stáhnout
Výroční zpráva 2018 18.06.2019 353.06 kB stáhnout
Výroční zpráva 2017 18.06.2019 151.77 kB stáhnout
Výroční zpráva 2016 18.06.2019 418.24 kB stáhnout
Výroční zpráva 2015 18.06.2019 436.87 kB stáhnout
Výroční zpráva 2014 18.06.2019 421.18 kB stáhnout

Fotografie

Fotografie z akcí, zasedání, konferencí a seminářů.

Co o nás klienti říkají

 

 

Zprávy institutu

Přečtěte si zprávy ze seminářů, úryvky z činnosti institutu a další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA: Projekt DEKACERT v poločasu

Aktuálně jsme v polovině realizace projektu DEKACERT CZ  s podporou nadace Renovabis a dnes máme vyškolených 12 lektorů etického programu DEKACERT pro všech 5 zapojených diecézí.

číst dál

Projekt DEKACERT CZ se s epidemií taky zastavil

Informace z dění projektu DEKACERT.CZ - novinky a aktuality

číst dál

Naší noví lektoři a jejich působnost

Na podzim 2019 získalo certifikát od paní profesorky Elisabeth Jünemann 10 nových lektorů DekaCertu.

číst dál

Setkání s provinciálem Vincentinů ve Vídni

Dne 10. ledna 2020 se ve Vídni setkala paní profesorka Elisabeth Jünemann s provinciálem Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslavem Jaššem.

číst dál

Zájem o DEKACERT u slovenských Charit

Od roku 2010 trvá naše spolupráce s některými diecézními charitami na Slovensku, kdy jsme společně i s DCH Würzburg realizovali mezinárodní projekt podpořený fondem ESF.

číst dál

Publikace DEKACERT V KOSTCE

Během prázdnin pracovaly tři lektorky a dlouholeté charitní pracovnice Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná a Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková na nové publikaci pro charitní management v ČR.

číst dál

Setkání s biskupy

V Olomouci se setkala paní profesorka s panem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, Mons. Františkem Radkovským a Mons. Janem Vokálem

číst dál

Deset lektorů se připravuje na DEKACERT v praxi  

Aktuální informace o projektu DekaCert CZ

číst dál

PROJEKT DEKACERT CZ – AKTUÁLNĚ

V lednu 2019 jsme zahájili projekt s podporou nadace Renovabis. Během prvního pololetí se školilo 13 lektorů, kteří budou během příštího roku vést proces zavádění etického programu DEKACERT ve 29 Charitách ve všech 5 diecézích, které jsou do projektu zapojené.

číst dál

POZDRAV OTCE OPATA NOTKERA

Charita má důležitý úkol v naší společnosti. „Chudé budete mít vedle sebe vždycky“ (Mt 26,11, Mk 14,7, J 12,8), řekl Ježíš.

číst dál

Tisková zpráva - Oslava sv. Anežky České

Historicky první celonárodní oslava sv. Anežky České 13.11.2018 jako patronky Charity se vydařila

číst dál

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

Tisková zpráva ze dne 26.10.2018: Blíží se svátek sv. Anežky České a pracovníci Charit budou slavit. Sv. Anežka je národní patronkou Charity ČR již od devadesátých let, jak se shodla loni Rada CHČR. A to byl důvod k uspořádání celonárodní akce.

číst dál

Nabídky seminářů Spiritualita a Charita v roce 2019

Informace k semináři Spiritualita a Charita v následujícím roce.

číst dál

Historicky první oslava sv. Anežky České jako patronky Charity

V úterý 13.11.2018 se koná první Svatoanežské symposium Charita a spiritualita v Olomouci konkrétně v Arcibiskupskem sále. Účastníci se mohou těšit na zajímavé příspěvky...

číst dál

Prof. Pompey získal v ČR čestný doktorát

S prof. Heinrichem Pompeyem spolupracujeme již od roku 2010 na přípravě mezinárodních seminářů pro charitní management v německém Retzbachu.

číst dál

Etický program DEKACERT®

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem.

číst dál

SPIRITUALITA s Dr. Doleželem

Zveme Vás na náš nový seminář v Pardubicích. Přečtěte si více o tom, co Vás čeká!

číst dál

RETZBACH 2017

V květnu 2017 se konal další mezinárodní seminář pro charitní manažery, kterého se zúčastnilo 28 zástupců z ČR, Slovenska a Německa. Několik fotografií z akce si můžete prohlídnout v sekci GALERIE.

číst dál

Kontaktujte nás

Rádi s Vámi probereme dotazy, vytvoříme nabídku a poskytneme informace.

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.

Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč

( Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka tel. +420 731 402 371 )

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Zřizovatelem společnosti je Diecézní katolická charita Hradec Králové