Vzdělávací institut
pro charitní praxi® O.P.S.

Máme nový název Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.!

Správní rada schválila
tuto změnu na svém jednání dne 26. 3. 2018.

Dále zřizovatel Diecézní katolická charita
v Hradci Králové potvrdil ve funkci ředitelky Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou.

Změny nastaly ve složení správní a dozorčí rady a také byl aktualizovaný popis naší činnosti. 


Společnost vznikla dne 10. 2. 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Něco o nás

 1. vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb
 2. aplikace zahraničních zkušeností
 3. pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků v charitní praxi

Doplňkovou činnosti je publikační a osvětová činnost. 
Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Plánujeme se více zaměřit na téma SPIRITUALITY V CHARITNÍ PRAXI a také DOBROVOLNICTVÍ. Oblast ETIKY CHARITNÍ PRAXE zůstává naší prioritou především přes program DEKACERT = ETICKÝ PROGRAM CHARITY NA ZÁKLADĚ DESATERA

Na základě dohody s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové se podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ.

Naši zahraniční spolupracovníci: 
Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann, Katholische Hochschule Nordheim Vestfalen, Paderborn – spolupracujeme na etickém programu pro církevní organizace DekaCert. 

Jsme výhradním partnerem autorky modelu DekaCert prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.


Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc – spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.
 

Prof. Monika Krohwinkel – na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL. Spolupracujeme s certifikovanou lektorkou Susanne Rieckmann, která dlouhodobě spolupracuje s prof. Monikou Krohwinkel. 

Diecézní charita Würzburg - společné mezinárodní semináře pro charitní management 

Arcidiecézní charita Košice - podpora při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a modelu AEDL 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO CHARITNÍ MANAŽERY KAŽDÉ 2 ROKY V RETZBACHU. Pod záštitou prof. Heinricha Pompeye. 

 

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ ETICKÉHO PROGRAMU DEKACERT V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro management organizace i pro pracovníky - Etický program DEKACERT®, v rozsahu 14 hodin, číslo akreditace 2016/0978-PC/SP
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vedením organizace během implementace
 • Podporu při tvorbě výsledného dokumentu organizace
 • Konzultace během vyhodnocování dokumentu organizace a jeho aktualizace 

Připravujeme:

 • Akreditaci dalších seminářů k modelu DekaCert pro manažery

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ MODELU PLÁNOVÁNÍ PÉČE PODLE AEDL V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL, v rozsahu 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP. Každý účastník obdrží publikaci Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vklíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
 • Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby, v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Zatím jsme vydali:

 • Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDLpraktická pomůcka pro klíčové pracovníky. Autorkou publikace je Susanne Rieckmann, certifikovaná lektorka prof. Moniky Krohwinkel. 

Další zajímavé odborné texty jsou k dispozici v  záložce "ke stažení".  

 • Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová (ředitelka)
 • Ing. Ester Danihelková (předsedkyně správní rady)
 • Ing. Štěpánka Dvořáková (členka správní rady)
 • RNDr. Jiří Stejskal (člen správní rady)
 • Ing. Olga Horáková (předsedkyně dozorčí rady)
 • Šárka Pleskotová (členka dozorčí rady)
 • ThLic. Michal Umlauf (člen dozorčí rady)

Naše zaměření

zahraniční spolupráce a sdílení dobré praxe
90%
vzdělávání neziskových organizací
85%
akreditované semináře
70%
publikační činnost
50%

Náš tým

Náš tým tvoří odborníci, kteří dlouhodobě působí v Charitě, Diakonii, Maltézské pomoci

a to jak v přímé práci s lidmi v nouzi, tak i v oblasti křesťanského managementu a vzdělávání. 

Co děláme

naše činnost se soustředí na spirituální dimenzi charitní práce především přenosem zahraniční dobré praxe, soustředíme se na model DEKACERT a model AEDL, které bychom Vám rádi níže představiliModel Dekacert®

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera.

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty:

 1. Identita
 2. Integrita
 3. Svatý čas
 4. Generační solidarita
 5. Tělesný a duchovní život
 6. Spolehlivá dohoda
 7. Vlastnictví
 8. Komunikace
 9. Sociální společenství
 10. Intimní společenství

S autorkou spolupracujeme od roku 2011 a společně jsme uspořádali představení modelu DEKACERT pro ředitelé Charit v Neratově (2013), Olomouci (2015 a 2017), v Českých Budějovicích (2018). Autorka prof. Dr. Elisabeth Jünemann nám poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v českých a moravských Charitách. S jejím souhlasem jsme akreditovali potřebné kurzy u MPSV.

SLOVO AUTORKY

DEKACERT - 10 přikázání pro křesťanskou sociální organizaci     

Každý den stojíme v našich organizacích Charity před otázkou po tom, co je „dobré a správné“ a před rozhodováním v těchto věcech. Každý den se v organizacích očekávají spravedlivá rozhodnutí. A především je zde před námi otázka: „Co pro nás znamená, že jsme křesťané?“ Odpovědi na výše zmíněné otázky nám nabízí naše židokřesťanská tradice. Podle ní na počátku dějin vztahu Boha a člověka bylo osvobození, nová svoboda. „Hospodin dále řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (Ex 3,7-8). Na podnět Hospodina, na jeho slovo se lid vydal vstříc svobodě. Vydal se do nového nejistého světa, do svobody, s níž neuměl zacházet a s níž nikdo doposud neměl zkušenost. Národ Izraelský se tak vystavil nové riskantní svobodě.

Lid se rozhodl přijmout naučení, jež dal Bůh svému lidu. Deset ukazatelů na cestě do svobodného života. Deset přikázání, jež ukazují, jak ochránit deset citlivých oblastí svobody v desíti rizikových situacích spojených opět s toutéž svobodou. Deset naučení/ukazatelů, daných tehdy před třemi tisíci let, poté, co Izrael vyšel z Egypta do nové svobody a jejich rizik, poté, co se tento malý národ vydává na cestu, aby žil ve svobodě Bohem zaslíbený sociální život.

Miniatury k Dekalogu od Dieter Ziegenfeuter.
Převzato s laskavým svolením vedení CSW Drážďany

Deset ukazatelů platných i dnes v multiopcionální společnosti, v situaci mnohem větších svobod a jejich rizik pro organizace, které se, podobně jako Charita, vydávají na cestu, aby umožnily žít Bohem darovaný život ve svobodě. Těchto deset přikázání dávají myšlenkové impulsy a ukazují, co je třeba dělat.
A jak aplikujeme Desatero Starého zákona do života dnešní Charity, do současných riskantních časů a situací vstříc svobodě?

Jak získáme svobodu pro lidi, kteří přijímají pomoc ze strany Charity a jak získáme svobodu pro lidi, kteří tuto pomoc poskytují? Jak aplikujeme Desatero do našich organizací? Podporu při úvahách a činech Vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenství. A protože lidé chtějí vědět a měli by vědět, kde se pracuje dobře a správně, poskytujeme také etickou certifikaci podle Desatera. Za tímto účelem jsme interpretovali podstatné výpovědi Desatera ve smyslu etiky v organizacích a konsekventně formulovali kritéria, která je třeba v organizaci jako Charita tematizovat a diskutovat proto, aby se tam s úspěchem žilo Desatero. Na naší webové stránce najdete další informace: http://www.dekacert.de/

Pro Charity v ČR zajišťuje podporu implementace Etického programu DekaCert Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., s jehož ředitelkou Zdenkou Kumstýřovou spolupracuji již od roku 2011. Této instituci jsem poskytla licenci pro ČR. V rámci projektu DekaCert CZ, který podpořila nadace Renovabis, se školí 10 nových lektorů DekaCertu pro ČR, kteří ode mě obdrží certifikát na dobu 4 let. Jejich činnost bude koordinována Vzdělávacím institutem pro charitní praxi.

S Vašimi dotazy v angličtině nebo němčině se můžete na mne obrátit přímo: juenemann-bell@t-online.de. Přeji Vám hodně radosti při práci s Desaterem!  A neztrácejte odvahu, když se Vám něco nepodaří. V židokřesťanské tradici mělo svůj význam a krásu i to, co se zcela nepovedlo, čeho se nedosáhlo v úplnosti. Dokonalost je totiž věcí Boží. On má na starosti plnost, my ne.

 Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann

Autorka modelu - Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann

Prof. Dr. Theol. Elisabeth JünemannProf. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann Profesorka teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací. Našemu institutu poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v Charitách v ČR.

www.dekacert.de

Desatero jako základní inspirace 
v církevních pomáhajících organizacích

Autorka: Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann , Katholische Hochschule NRW, Paderborn

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

Hodnota IDENTITA

1

Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

Hodnota INTEGRITA

2

Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

Hodnota SVATÝ ČAS

3

Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

Hodnota GENERAČNÍ SOLIDARITA

4

Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

5. přikázání: Nezabiješ

Hodnota TELĚSNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT

5

Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

6. přikázání: Nesesmilníš

Hodnota SPOLEHLIVÉ DOHODY

6

Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

7. přikázání: Nepokradeš

Hodnota VLASTNICTVÍ

7

Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

Hodnota KOMUNIKACE

8

Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

Hodnota INTIMNÍ SPOLEČENSTVÍ

Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

Hodnota SOCIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

9

Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

 

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

 

Chcete se dovědět více?

Pokud Vás etický program pro církevní pomáhající organizace prof. Elisabeth Jünemann DekaCert® zaujal, nabízíme Vám konzultace a pravidelnou podporu v procesu implementace přímo ve Vaší organizaci. S modelem již začalo pracovat několik Charit Královéhradecké diecéze s podporou našeho institutu. Pokud se chcete dovědět více kontaktujte nás.

Doporučená literatura v ČR je český překlad publikace Ujištění od autorky modelu prof. Elizabeth Jünemann a Petera Leuwera.

Na našem webu jsou ke stažení dva dokumenty, a to diplomová práce DekaCert jako nástroj managementu kvality, kterou zpracovala Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová. Ve sborníku kolektivu autorů Hodnotový management charity je kromě jiného i příspěvek prof. Elizabeth Jünemann, ve kterém představila model DekaCert® účastníkům mezinárodního semináře v Retzbachu v roce 2011.

Pro management církevních organizaci v Česku je model Dekacert® nástrojem, který podpoří naplňování jejich křesťanského poslání a podpoří formaci jejich pracovníků.

Model Dekacert® se v rámci organizace implementuje formou týmových diskuzí k jednotlivým oblastem modelu během jednoho až dvou let. Pracovníci společně definují kritéria pro naplňování daných hodnot v jejich každodenní praxi. Kritéria jsou pak zavedené do systému managementu kvality organizace a pravidelně se vyhodnocují.

Nabízíme vedení týmových diskuzí formou akreditovaného semináře Etický program Dekacert®, celkem 4 setkání x 3,5 hodiny přímo ve vašem zařízení.

Každoročně organizujeme seminář pro management přímo s autorkou modelu prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

V případě zájmu nás kontaktujte

Martin BednářV souvislosti s církevními organizacemi slýcháme otázku, čím se liší od těch ostatních. Obvyklé očekávání je, že budou milosrdnější, budou jednat v souladu s křesťanskými hodnotami. Této představě často odpovídá také vyjádření zaměstnanců. Na otázku, jak toho dosahují, říkají, že se v praxi snaží uplatňovat to, čemu věří. Potíž je ale v tom, že byť věří ve stejného Boha, praxe může být velmi různá, nehledě na to, že v církevních službách pracuje mnoho lidí, kteří křesťanskou víru nepraktikují. A nejde jen o rozhodování ve složitých etických dilematech, ale o každodenní, „obyčejný“ život. 

DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat v sociálních službách. Je využitelný pro zaměstnance na všech úrovních – od vrcholného managementu po podpůrný personál. Je založený na fundamentu, jakým jen desatero může být, ale zároveň je propracovaný do zdánlivě samozřejmých věcí, jako je např. náplň jednotlivých dní, obsah vnitřních směrnic. A co považuji za neméně důležité, zabývá se uplatňováním křesťanských hodnot nejenom ve vztahu ke klientům sociálních služeb, ale také k jejich zaměstnancům. Vřele doporučuji!

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc


 

NavrátilV dnešní době se zdají být biblické pravdy tak těžko uchopitelné a vzdálené, zahalené mlhou postmodernity. Současná společnost zrelativizovala snad všechna společenská dobra, a klíčové pravdy dokonce přímo odmítla. Proto je jejich připomínání tak důležité a jistě patří mezi prorocké úkoly každého křesťana. Potíž spočívá ale nejenom ve ztrátě biblického povědomí, ale i v tom, že současný člověk jazyku bible ne vždy rozumí. Je proto tak potřebné, nejenom hluboké pravdy připomínat, ale také je vykládat jazykem, který je současný a srozumitelný.

DekaCert se právě o takový překlad biblického jazyka do jazyka manažerského snaží. Systém DekaCert vznikl jako nástroj aplikace biblických pravd do kultury organizací. DekaCert je nástrojem řízení kvality z Božího pohledu a je proto zcela jedinečný. V kontextu křesťanské sociální práce je přesně takový „slovník“ nesmírně potřebný, protože přináší konkrétní náměty, jak mohou manažeři křesťansky orientovaných organizací utvářet a řídit služby pro potřebné s využitím principů desatera. Zcela jistě to není úkol jednoduchý, ale o to ostatně platí pro každého z nás, kdo svůj život s desaterem reflektuje a chce jej utvářet podle něj.

Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
Masarykova univerzita Brno
Fakulta sociálních studií


 

David BoumaDekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás.

Jak jsme právě zmínili, osobní či profesní spiritualita ve stylu dekalogu nemusí být vázaná na náboženské vyznání a interpretace prvních třech přikázání jako povzbuzení k hledání identity, rozvoje integrity a pečování o svatý čas, není nějakou nemístnou sekularizací biblického poselství. Bez ohledu na náboženské vyznání najdeme mnoho příznivců i dalších sedmi bodů desatera, vždyť citlivost pro spektrum témat od generační soudržnosti (4. přikázání) až po kulturu intimního soužití (10. přikázání) nemusí být podmíněna religiózním naladěním jedince, natož jeho náboženskou či konfesní příslušností.

ThLic. David Bouma, Th.D.
Univerzita Hradec Králové


 

Projekt DekaCert CZ

Na základě naši dlouholeté spolupráci s prof. Elisabeth Jünemann se aktivně podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ podpořeného nadaci Renovabis.

Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 31.12.2021.

Partneři projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecezni charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská.

Během roku 2019 se v rámci projektu vyškolilo 11 nových lektorů programu DEKACERT pod vedením autorky modelu DEKACERT prof. Dr. Elisabeth Jünemann. V roku 2020 budou lektoři podporovat implementaci tohoto etického programu celkem ve 28 přihlášených Charitách.

Aktuální informace čtěte na našem blogu

NOVÉ AKREDITOVANÉ KURZY LEDEN 2021

Zatím nabízíme 3 kurzy jako otevřené, s kapacitou 20 účastníků, za cenu 1 200 Kč/os.
Všechny kurzy nabízíme na klíč přímo v organizaci s cenou podle počtu účastníků, max. 15 000 Kč. Kontaktujte nás na tel. 731 402 371 nebo emailem  zde na stránkách.

SPIRITUALITA

Duchovní potřeby pracovníka a klienta s Mgr. Helenou Komínkovou / 24 hod, zákl. kurz /  27. -29.4. a 11. -13.5. 2021 Neratov, Mgr. Helena Komínková

Sociální práce a spiritualita / 3x 8 hodin, základní kurz / předpoklad říjen 2021 - 1. den, HK

Lektor: ThLic. Jakub Doležel, ThD., CMTF UPOL

Umění komunikace = umění naslouchat / 8 hodin, základní kurz

Lektorka: Bc. Gabriela Gorčáková

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / 8 hod, zákl. kurz /  15.6.2021, Hradec Králové

Lektor: David Bouma, PhD., KTF UK Praha

Zvláštní nabídka

Je esoterika rizikem pro charitní službu, nebo není?  / pátek odpoledne a sobota - Praha, Na fortně / 21.-22.5.2021 od 16:00

Zážitkový pobyt s diskuzí na téma Rizika esoteriky v charitní službě + večerní prohlídka kláštera.

Doprovází: David Bouma, PhD.

ODBORNÁ TÉMATA

Specifika péče o lidi s poruchami chování se zaměřením na PAS a mentální postižení /
8 hod, zákl. kurz  / Mgr. Simona Tomanová

RIZIKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  / 8 hodin, základní kurz / Mgr. Simona Tomanová

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – ochrana práv klientů / 5 hod, zákl. kurz /  Bc. Gabriela Gorčáková

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – uplatňování stížností / 5 hod, zákl. kurz  / Bc. Gabriela Gorčáková

Role klíčového pracovníka a jeho hranice v praxi / 8 hod, základní kurz / Bc. Gorčáková

Úvod do individuálního plánování  / 8 hodin, základní kurz / Bc. Gabriela Gorčáková

Individuálního plánování  v sociálních službách / 16 hodin, základní kurz/ Bc. Gorčáková

Když končí životní cesta v pobytové službě - Jak mluvit o smrti a umírání / 8 hod, zákl. kurz  / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Úvod do paliativní péče v pobytových zařízeních pro SP a management / 8 hod, základní kurz / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Plánování péče v závěru života - specifika IP / 8 hodin, základní kurz / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Specifika práce s rodinou v závěru klientova života / 8 hodin, základní kurz/ PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI   

Sebeprezentace a prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky / 16 hod, zákl.  kurz / PhDr. Vladimír Hřebíček, FSS MU Brno
mám zájem

Vedení porad, time management a organizování zaměstnanců / 16 hod, základní kurz

Hodnocení zaměstnanců / 8 hod, navazující kurz, PhDr. Vladimír Hřebíček

 

ETICKÝ PROGRAM DEKACERT – na klíč v organizaci

Lektorky: Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Úvod do Etického programu DEKACERT pro management / 6 hodin, základní kurz

DEKACERT pro pracovní týmy / 14 hodin, základní kurz

Etický program pro manažery II / 8 hodin, rozšiřující kurz

 

Etický program nové zaměstnance / 8 hodin, základní kurz

 

 

Akreditované kurzy včetně anotací

 

SPIRITUALITA

Duchovní potřeby pracovníka a klienta / 24 hod, zákl. kurz /  27.-29.4.a 11.-13.5. 2021 Neratov

Lektorka: Mgr. Helena Komínková, školitelka Zdravotnického institutu Brno

Anotace:

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Sociální práce a spiritualita / 3x 8 hodin, základní kurz / říjen 2021 - 1. den, HK

Lektor: ThLic. Jakub Doležel, ThD., CMTF UPOL

Anotace:

Kurz se věnuje tématu propojení sociální práce/sociálních služeb a spirituality. První den si účastníci kurzu hned v úvodu ujasní rozlišení spirituality od religiozity (osobní náboženské praxe). Dále se věnují tématu spirituálních potřeb, seznámí se s různými typy spirituálního posouzení včetně spirituálního sebeposouzení a také různým možnostem spirituálně orientovaných intervencí v sociálních službách. Prakticky si vyzkouší, který model spirituálního posouzení je vhodný pro jejich cílovou skupinu. Druhý a třetí den kurzu je věnovaný tématu integrace spirituality do organizace. Účastníci vytvoří v rámci skupinové práce návrh pojetí spirituality, zformulují hlavní zásady plynoucí z definice spirituality a definují základní postoje plynoucí ze zásad pro vlastní organizaci. Poslední den se věnuje reflexi zkušeností s definováním pojetí spirituality ve vlastní organizaci. Dále pak analýze dokumentace, propagace i infrastruktuře organizace z perspektivy pojetí spirituality v dané organizaci. 

Umění komunikace = umění naslouchat / 8 hodin, základní kurz

Lektorka: Bc. Gabriela Gorčáková

Anotace:

Kurz nabízí vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce jakým je komunikace. V úvodní části letor představí základní definici komunikace a její důležitost v lidských vztazích. Dále se bude spolu s účastníky věnovat konkrétním pravidlům komunikace jako součásti emoční inteligence. Dalším tématem budou komunikační kanály, verbální a neverbální, formální a neformální komunikace, následně samotná podstata semináře: umění naslouchat. Účastníce se seznámí
s tím, jak vytvářet podmínky pro aktivní naslouchání klientů i svým kolegům v zaměstnání.
V neposlední řadě se lektor s účastníky zaměří na rozdíly mezi slyšením a nasloucháním,
na pravidla „naslouchání srdcem“.

 

SPIRITUALITA II

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / 8 hod, zákl. kurz   

Lektor: David Bouma, PhD., KTF UK Praha

Anotace: Kurz umožní sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách (především na pozici klíčových pracovníků), aby se zorientovali, případně prohloubili svoje znalosti na poli náboženství a spirituality, jež nepochybně potřebují k pochopení spirituálních potřeb svých klientů. Obzvláště pokud se jedná o věřící klienty.

Mezinárodní srovnávací výzkumy, jak o nich referuje kupříkladu Sociologický ústav Akademie věd, jednoznačně ukazují, že Česko už dávno není zemí ateistů, nýbrž že se Češi v posledních dekádách živě o náboženskou tématiku zajímají a s ní experimentují. To znamená, že i mezi klienty sociálních služeb jsou zastoupení lidi věřící.

Kurz pojedná všechny důležité aspekty české religiozity. Budeme se věnovat především židovství a křesťanství včetně jeho nejvýznamnějších denominací jako je církev katolická, evangelické církve, církev husitská, adventistů 7. dne atd. s poukazem na rozdíly mezi jednotlivými církvemi. Účastníkům kurzu bude stručně vysvětlena i náboženská problematika související s realitou globalizujícího se světa jako je vztah islámu a západní civilizace (zkušenosti z prostředí sociálních služeb v Německu), otázky indických a dálněvýchodních spiritualit a nevynecháme i aktuální tématiku sekt. Cílem kurzu je rozvíjení schopností a sdílení zkušeností s rozlišováním a citlivým posouzením spirituálních a náboženských potřeb věřícího klienta podle druhu náboženství, které vyznává.  

Je esoterika rizikem pro charitní službu, nebo není?

Setkáváte se ve svém týmu s esoterikou? Jedinečná příležitost! Přijďte s námi diskutovat, jestli je esoterika rizikem pro charitní službu, nebo není. Vybrali jsme k tomu krásné prostředí kláštera v centrum Prahy „Na fortně“, které je teď vzdělávacím centrem a místem pro setkávání. Začínáme v  pátek odpoledne cca 16 hod. a končíme v sobotu odpoledne po společném obědě asi ve 13.30.
Termín: 21.- 22. 5. 2021, jednolůžkové pokoje, plná penze, večer diskuze u vína, večerní procházka i prohlídka klášter a seznámení se s jeho příběhem.  Kapacita: 19 účastníků. Cena: 1 400 Kč strava a ubytování + 1 000 Kč účastnický poplatek.

 

ODBORNÁ TÉMATA

Efektivní péče o lidi s poruchami chování se zaměřením na PAS a mentální postižení /
8 hod, zákl. kurz   

Lektorka: Mgr. Simona Tomanová

Anotace:

Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků pro péči o klienty s mentálním postižením nebo autismem a problémovým chováním. Osvojit si znalosti důležité pro práci s klientem v kontextu s jeho bio-psycho-socio-spirituálními potřebami. Získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Umět v praxi aplikovat prevenci vzniku problémového chování a současně jej umět řešit, pokud se u klienta objeví s ohledem na zájmy a přání klienta v kontextu dodržování základních lidských práv. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované  sociální služby.

RIZIKOVÉ SITUACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH ŘEŠENÍ / 8 hodin, základní kurz

Lektorka: Mgr. Simona Tomanová

Anotace:

Cílem kurzu je přiblížení a vymezení rizikových situací, se kterými se pracovníci setkávají, nebo mohou setkat, a způsobů, jak tyto situace řešit.  Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků v oblasti řešení situací, kdy může docházet k ohrožení zdraví, zájmů nebo naplňování potřeb klienta, osvojit si znalosti důležité pro prevenci vzniku rizikových situací a získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Vést srozumitelně klienta k naplňování jeho cílů vycházejících z Osobních plánů. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované sociální služby.
mám zájem

 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – na klíč v organizaci

Lektorka: Bc. Gabriela Gorčáková, metodička DCH Hradec Králové

 

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – ochrana práv klientů / 5 hodin, zákl. kurz  

Anotace:

Kurz nabízí podrobný vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce jako je ochrana práv klientů sociálních služeb, střety zájmů, nakládání s dary a použití opatření omezující pohyb osob. V úvodní části letor představí legislativní rámec problematiky, dále se bude spolu s účastníky věnovat konkrétním pravidlům pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob. Dalším tématem bude vymezení situací, ve kterých by mohlo dojít ke střetům zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Účastníce se seznámí s tím, jak vytvářet podmínky pro uplatňování vlastní vůle klientů při řešení nepříznivé sociální situace a jak klienty chránit před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. V neposlední řadě se lektor s účastníky zaměří na pravidla pro přijímání darů, práci s rizikem a opatřeními omezující pohyb.

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – uplatňování stížností / 5 hodin, zákl. kurz  

Anotace:

Kurz nabízí podrobný vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce a to uplatňování stížností a jejich řešení a využití stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. V úvodní části letor představí legislativní rámec problematiky, dále se bude spolu s účastníky věnovat vymezení pojmů jako podnět, připomínka, stížnost, konkrétním pravidlům pro podávání stížností, postupem pro jejich vyřizování a to podle typu služeb, ve kterých účastníci kurzu pracují. Dalšími tématy bude informování klientů o podávání a vyřizování podnětů, připomínek, stížností; řešení anonymních stížností. Druhá část kurzu seznámí účastníky s tím, jak je možné využít stížnosti jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby nebo také s nejčastějšími nedostatky, kterých se poskytovatelé při zpracovávání a dodržování tohoto standardu dopouštějí.

Role klíčového pracovníka a jeho hranice v praxi / 8 hodin, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je přiblížení kompetencí klíčového pracovníka a vymezení jeho pozice při práci s klienty. Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost v roli klíčového pracovníka. Osvojit si znalosti důležité pro práci s klientem v kontextu s individuálním plánováním. Získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Vést srozumitelně klienta k naplňování jeho cílů vycházejících z Osobních plánů. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované  sociální služby.

Úvod do individuálního plánování  / 8 hodin, základní kurz

Individuálního plánování  v sociálních službách / 16 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz nabízí vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce, jakým je IP sociální služby spolu s klientem. Letor představí základní definici IP a jeho důležitost při poskytování sociální služby. Dále se bude věnovat konkrétním zásadám a principům IP, stanovení osobního cíle neboli cíle spolupráce a jeho kritéria. Účastníci se seznámí s plánovacím týmem i samotným procesem, tzv. cyklem IP. U IP pracujeme s rizikem, účastníci se naučí jeho důležitost a rozkrytí v procesu IP. V neposlední řadě se lektor s účastníky zaměří na konkrétní metody a techniky sociální práce při různých cílových skupinách. Jednou z důležitých oblastí je IP s nekomunikujícím klientem, účastníci se naučí a vyzkouší intuitivní i racionální techniky při sestavování Individuálního plánu pro tuto CS. Lektor zaměří na popis realizace a zhodnocení naplnění osobního cíle klienta.

 

ETICKÝ PROGRAM DEKACERT – na klíč v organizaci

Lektorky: Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

 

Úvod do Etického programu DEKACERT pro management / 6 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz je určený managementu organizace (vedení organizace a vedoucím služeb), kteří zamýšlejí zavést etický program DEKACERT do své praxe. Během kurzu se účastníci seznámí s výkladem etického programu DEKACERT z pohledu managementu kvality a v návaznosti na základní dokumenty organizace jako jsou její stanovy, etický kodex apod. Účastníci si v závěru 1. části semináře vyberou jednu hodnotu, které se ve 2. části věnují detailně. 3. část je věnovaná tématu motivace týmů pro zavedení etického programu do své praxe a propojení DEKACERTU se sebehodnocením služby. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí.

DEKACERT pro pracovní týmy / 14 hodin, základní kurz

Anotace:

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT do své praxe. DEKACERT je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci DEKACERTU diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.                          

Etický program pro manažery II / 8 hodin, rozšiřující kurz

Anotace:

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu Dekacert do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program Dekacert. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejich praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

Etický program nové zaměstnance / 8 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem Dekacert pracují.

Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.                          

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

lektor: PhDr. Vladimír Hřebíček, FSS MU Brno

Sebeprezentace a prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky / 16 hod, zákl.  kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se základními prvky procesu komunikace a vysvětlení jejich významu při vedení a motivování podřízených a případně klientů. Účastníci získají základní instruktáž pro tvorbu obsahu sdělení (pro zadávání úkolů, pro veřejná vystoupení), pro možnosti využívání vlastního hlasu a vlastní řeči těla. Zároveň získají impulzy pro sledování řeči těla a hlasu druhých lidí během komunikace a pro posuzování neverbální komunikace druhých. Dále se seznámí s příležitostmi a významem vlastní sebeprezentace. Účastníci získají také přehled prvků veřejného vystupování, sami si připraví a předvedou vystoupení. Na své vystoupení získají zpětnou vazbu od lektora a dalších účastníků, aby mohli pracovat na svém zdokonalování a lepším výkonu funkce vedoucího nebo ředitele.

Vedení porad, time management a organizování zaměstnanců / 16 hod, základní kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se základními principy vedení pracovních porad. Účastníci se seznámí s některými novými postupy z provozní praxe špičkových podniků. Dále získají pomůcky a pracovní listy pro efektivní přípravu porad. Budou mít možnost připravit a vést simulovanou poradu na zadané téma a získat zpětnou vazbu na její průběh. V další části se seznámí účastníci s principy osobní efektivity podle Stephena Coveyho. Získají povědomí o 7 základních návycích efektivních lidí a seznámí se s tím, co obsahují 4 generace časového managementu. Získají také několik nových nástrojů pro vlastní organizaci pracovního či volného času. V posledním modulu se seznámí se základními principy organizování a motivování lidí. ujasní si smysl dělby práce na pracovišti, principy formulování úkolů pro pracovníky, principy získávání zpětné vazby o porozumění úkolům. Seznámí se také s principy efektivního chválení spolupracovníků a provádění efektivní kritiky při špatném provedení práce.

Hodnocení zaměstnanců / 8 hod, navazující kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se s principy hodnocení zaměstnanců v neziskových organizacích. Účastníci se seznámí se smyslem, cíli a principy hodnotících pohovorů. Kurz pomůže vedoucím zaměstnancům promyslet a formulovat kritéria hodnocení jednotlivých pracovních pozic na pracovišti, tak aby byla v souladu s cíli pracoviště. Účastníci se seznámí s tím, jak se připravovat na hodnotící pohovory s podřízenými. Získají informace o tom, jak by měl hodnotící pohovor probíhat a prostřednictvím instruktážních videí se seznámí s úskalími pohovorů a s tím, jak je zvládat. Kurz je určený pro vedoucí služeb a ředitele.

 

 

 

POBYTOVÉ SLUŽBY  - PALIATIVNÍ PÉČE

 

lektor: PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Úvod do paliativní péče v pobytových zařízeních pro SP a management / 8 hod, základní  kurz

Anotace:

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma, které v pobytové sociální službě nabývá stále více na významu.  Dále nabídne postupy a rady, jak k tomuto tématu přistupovat systémově. 
mám zájem

Když končí životní cesta v pobytové službě - Jak mluvit o smrti a umírání / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma způsobem, který jim umožní eliminovat případné obavy z tohoto tématu a prostor se k němu otevřeně vyjadřovat. Dílčími cíli kurzu je seznámení posluchačů s konceptem paliativní péče a doprovázení klientů v závěru života.

Plánování péče v závěru života - specifika IP / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na celkovou změnu přístupu při plánování osobního plánu uživatele (individuální plán péče a ošetřovatelský plán péče) v čase, kdy je, nebo by měla být i lékařem, indikována paliativní péče. Důraz je zde kladen na ještě větší potřebu pravidelné a častější spolupráce multidisciplinárního týmu. 

 

Specifika práce s rodinou v závěru klientova života / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení se rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě i v závěru života uživatele. Dále na metody a formy spolupráce s rodinou, na podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů, ale i připravenosti pracovníků na skutečnost, že rodina spolupracovat nechce, nebo naopak na to, že rodina bude mít požadavky, které způsobí poskytovatelům etická dilemata.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

 

 

Bc. Gabriela Gorčáková, gabriela.gorcakova@hk.caritas.cz, tel. 731 404 545

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, zdenka.kumstyrova@gmail.com, tel. 731 402 371

 

Nebo skrze formulář zde na stránkách.

 

Nabídka zpracována v lednu 2021.

 

Proces implementace v rámci organizace probíhá za intenzivní spolupráce s ředitelem organizace formou kurzů a workshopů. Máme akreditované kurzy: Úvod do etického programu DEKACERT pro management v rozsahu 6 hodin, Eticky program DEKACERT pro pracovní týmy v rozsahu 14 hodin, Eticky program DEKACERT pro manažery v rozsahu 8 hodin. Dále Eticky program pro nové zaměstnance v rozsahu 8 hodin.

Pro organizace, které již pracuji s DEKACERTem připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb.

Nabízíme kurzy pro týmy přímo v organizaci. Otevřené kurzy jsou v nabídce níže.

 1. Spiritualita

 2. DekaCert

 3. Management kvality

 4. Individuální plánování

 5. Sympozium Sv. Anežky

 6. Retzbach 2021

 

Ad 1) OBLAST SPIRITUALITY

Naši lektoři pro oblast spirituality a duchovních potřeb jsou Dr. Jakub Doležel a Mgr. Helena Komínková. Nabízíme akreditované kurzy:

 • Spiritualita a Charita
 • Duchovní potřeby pracovníku a klientů

 Ad 2) DEKACERT

Tyto kurzy doporučujeme pro cele týmy přímo v organizaci. Výstupem bude dokument Etický program DEKACERT pro danou službu nebo organizaci. Součástí je i nastavení pravidelného hodnocení jeho naplňování.

Akreditované kurzy:

 • Úvod do etického programu DEKACERT pro management (6 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro pracovní týmy (14 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro manažery (8 hodin)
 • Etický program DEKACERT pro nové zaměstnance (8 hodin)

- ke každému kurzu jsou níže uvedené anotace

Ad 3) MQ

Připravujeme akreditaci kurzů k sebehodnoceni sluzby, vyhodnocení naplňování poslání, zásad a hodnot v rámci poskytovaných sluzeb ( standard kvality sociální sluzby 15 a 1)

Ad 4) IP

Individuální plánování péče o klienta podle AEDL (viz informace níže)

Jiří LodrDekaCert na první pohled jako slovo budí prvotní obavy, co to zase je a k čemu je to dobré. Tak jsem se napřed vypravil do Hradce Králové a následně do Českých Budějovic a naslouchal jsem velmi zajímavé přednášce paní prof. Jünemann a dalších lidí, kteří tuto zajímavou aplikaci DESATERA do života služby Charity přijali za své a aplikovali do života týmů a našich služeb. Sám jsem si vyzkoušel a pochopil, že je zde velká příležitost věnovat se týmu, a to každému v týmu, odpovídat na společné podněty, hledat společné odpovědi na eticko - morální hodnoty naší každodenní práce.

Je velkou výzvou dopřát si společně hledat cestu, více se vzájemně poznat a společně v týmu vyjádřit hodnotu dané sociální služby Charity. Jsem moc rád, že se můžeme podílet na obsahu slova DekaCert – hledat jednotu v různosti a svobodě a všem pak říci, tak toto jsme my a toto je naše služba. Přeji všem radost a vnitřní pokoj při hledání výsledku této cesty.

Ing. Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň


 

Pavel RousekDekaCert by se mohl stát skvělým nástrojem k šíření kultury dialogu, hodnot, které přináší Bible, k vytváření prostředí vzájemné důvěry a lásky v základních mezilidských vztazích.

Ze srdce přeji protagonistům tohoto projektu, aby při nabídce těchto hodnot přinesli svoje osobní nasazení a zkušenost s životem podle Evangelia a stali se tak spolutvůrci setkání, které bude možné nazvat společenstvím.

Jsem přesvědčen, že tam, kde se toto uskuteční, všichni budou obdarováni radostí, pokojem a světlem poznání.

 

Mons. Pavel Rousek
prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové


 

Martin BednářCharita je dnes největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb mezi nevládními organizacemi a má tudíž také obrovskou společenskou odpovědnost. Jednak za naše klienty a pacienty, ale především také za naše pracovníky a dobrovolníky. Aby se s tou odpovědností mohla Charita se ctí vyrovnat, potřebuje nejenom dobré technické vybavení a finanční zdroje, ale potřebuje především kvalitní personál. No a ten zase potřebuje ukotvení v hodnotách a principech, které vycházejí z křesťanského pohledu na svět.

Křesťanské desatero je ten nejzásadnější „KODEX“, který je nade všemi ostatními. A právě tímto směrem bychom se chtěli více zaměřit. Po letech masivního rozvoje služeb, budování struktury, standardů kvality a mnoha dalších zajisté důležitých věcí, potřebujeme víc než kdy jindy návrat ke kořenům. Projekt DekaCert je odpovědí a reakcí na tuto potřebu. Jak desatero Božích přikázání pochopit, uchopit a dostat je do praktického života a běžné praxe v osobním i pracovním životě. Navíc tak, aby to bylo přirozené a přijatelné i pro pracovníky, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Je to velký úkol a výzva, ale věřím tomu, že je to program a cesta na další roky při budování charitního díla církve.

Václav Keprt
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc


 

Připravujeme projekt pro rozšíření modelu Dekacert® v dalších diecézích. Aktuální informace o projektu budeme zveřejňovat průběžně. Na všech aktivitách se aktivně podílí i autorka modelu Prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

PROJEKT DEKACERT CZ

Projekt podpořila nadace Renovabis, s finanční spoluúčastí se na projektu podílejí i všichni partneři.

 • Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • Diecézní charita Plzeň
 • Diecézní charita České Budějovice
 • Diecézní charita ostravsko – opavská
 • Arcidiecézní charita Olomouc

Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Rok 2019

 • školení a certifikace lektorů

Rok 2020

 • zavádění systému DEKACERT v organizacích s podporou lektorů
 • certifikace organizací
 • mezinárodní inference

Rok 2021

 • vytvoření dokumentu pro Českou biskupskou konferenci

Naši certifikovaní lektoři a jejich působnost:

 1. Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., pro Královéhradeckou diecézi
 2. Mgr. Alexandra Čubová, DiS., pro Ostravsko-opavskou diecézi a Olomouckou diecézi
 3. Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, pro Královéhradeckou diecézi
 4. Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, pro celou ČR
 5. Mgr. Eva Macková, pro Ostravsko-opavskou diecézi
 6. Ing. Danuše Martinková, pro Olomouckou arcidiecézi
 7. Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, pro celou ČR a Slovensko
 8. Eva Kutišová, pro Českobudějovickou diecézi
 9. RNDr. Jiří Stejskal, pro Plzeňskou diecézi a Ostravsko-opavskou diecézi
 10. Mgr. Lucie Szotkowská, pro Ostravsko-opavskou diecézi
 11. Mgr. Milena Tománková, DiS., pro Olomouckou arcidiecézi
 12. ThLic. Michal Umlauf, pro Olomouckou arcidiecézi

Těmto výše uvedeným lektorům udělila certifikát na dobu 4 let autorka programu a držitelka licence Prof. Dr. Teol. Elisabeth Jünemann. Po skončení pilotního projektu s podporou Reovabis budou lektoři dále působit pod Vzdělávacím institutem pro charitní praxi o.p.s. Hradec Králové, který zajistí jejich další vzdělávání, akreditaci návazných kurzů a podporu organizacím, které program DEKACERT implementovaly.Model AEDL

Nejkomplexnejší struktura 13 oblastí potřeb pro plánování a hodnocení péče o seniory. Autorka prof. Monika Krohwinkel. Nejpoužívanější model individuálního plánování péče v Německu."

Model AEDL vychází z práce s biografii člověka a vnímání všech 4 dimenzí jeho potřeb (biologické, psychologické, sociální a duchovní). Pro tým pracovníků je tento model nástrojem, jak vedle zajištění základních životních potřeb - jídla a pití, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, péče o zdraví, oblékání, apod. věnují pozornost a svoji podporu dobré komunikaci, spánku a odpočinku seniora, jeho aktivitám a koníčkům, bezpečnému prostředí i jeho sociálním vazbám a duchovním potřebám. Prof. Monika Krohwinkelová rozdělila základní životní potřeby do 13 oblastí AEDL, se kterými pracuje celý tým při plánování, realizaci a hodnocení poskytovaných služeb seniorům.

Zkratka AEDL znamená Aktivity a existencionální životní zkušenosti a jde o strukturální model potřeb člověka. V roce 2007 prof. Monika Krohwinkel publikovala přepracovaný model pod zkratkou ABEDL – Aktivity, sociální vztahy a existencionální životní zkušenosti.

13 oblastí strukturálního modelu AEDL 

 • AEDL© 1 Komunikovat 
 • AEDL© 2 Pohybovat se
 • AEDL© 3 Udržovat vitální životní funkce 
 • AEDL© 4 Pečovat o sebe 
 • AEDL© 5 Oblékat se 
 • AEDL© 6 Vylučování 
 • AEDL© 7 Jídlo a pití 
 • AEDL© 8 Odpočívat, spát, relaxovat 
 • AEDL© 9 Činnosti a aktivity 
 • AEDL© 10 Prožívat vlastní sexualitu 
 • AEDL© 11 Starat se o bezpečné a podpůrné prostředí
 • AEDL© 12 Zajišťovat a utvářet si sociální kontakty a vztahy 
 • AEDL© 13 Existencionální potřeby 


Ukázka z publikace Tipy, jak vhodně formulovat problémy, cíle a opatření podle modelu AEDL, kterou obdrží každý účastník školení (zde ke stažení

Přínos modelu pro naši praxi: 

 1. jedná se o vhodný nástroj pro klíčové pracovníky 
 2. usnadňuje proces individuálního plánování 
 3. model podporuje rozvoj vztahu s klientem 
 4. model je komplexní a srozumitelný 
 5. součástí modelu jsou oblasti, které nemá dobrá služba opomíjet 

Prof. Monika Krohwinkel  

 • narodila se v roce 1941 v Hamburku 
 • vystudovaná porodní asistentka a pečovatelka se studii v SRN a VB
 • 1984 - 1988 studium pečovatelství a vychovatelství v Manchestru 
 • Práce jako porodní asistentka a zdravotní sestra v SRN a v zahraničí 
 • Učitelka pečovatelské praxe, pečovatelské pedagogiky, vědy o pečovatelství na školách s příslušným zaměřením a v kurzech dalšího vzdělávání 
 • Zástupkyně ředitele na vysoké škole „Agnes - Karll Krankenpflegehochschule des DBfK“ 
 • 1988 - 1991 převzetí výzkumného projektu „Der ganzheitliche Pflegeprozess am Beispiel von Apoplexiekranken“ („celostní pečovatelský proces na příkladu nemocných apoplexií)
 • 1988 Budování pečovatelského institutu „Agnes - Karll Instituts für Pflegeforschung“,  ve funkci vedoucí institutu a výzkumu 
 • 1993 Zakládající profesorka pečovatelských věd  (Pflegewissenschaftfen) 
 • Poradenství pro profesionální pečovatelskou praxi a bádání na toto téma v národních a mezinárodních organizacích 
 • Od roku 1993 členka interdisciplinární etické komise  v Německých profesních pečovatelském svazu (DBfK) a Německém spolku na podporu  vědy a výzkumu o pečovatelství (Deutscher Verein zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung) 
 • Profesorka vědy o pečovatelství na Katedře pečovatelských a zdravotnických věd na Evangelické vysoké odborné škole v Darmstadtu (Evangelische Fachhochschule in Darmstadt),  - od roku 2017 emeritní profesorka, přednáší ale na soukromé Univerzitě Witten-Herdecke. 
 • V roce 1993 zveřejňuje Monika Krohwinkel svých 13 oblastí AEDL

Podnět k rozvinutí rámcového modelu podpůrných procesů péče zaměřených na schopnosti  dal první státem podporovaný německý na pečovatelství zaměřený vědecký výzkumný projekt. Dále aktivity podpořil tedy nový německý zákon o nemocenské péči z roku 1985, který podporoval plánovanou, systematickou a komplexní procesuální stacionární péči a s ní spojené vzdělávací požadavky a cíle.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SE SENIORY PODLE AEDL v rozsahu 16 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0128-PC/SP.

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PODLE AEDL – VEDENÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO ZDROJE PRO SEBEHODNOCENÍ SLUŽBY v rozsahu 8 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Strukturální model prof. Moniky Krohwinkelové AEDL pro individuální plánování péče o seniory představuje 13 oblastí životních potřeb člověka. Základem je práce s biografii člověka a celostní přístup k člověku. Účastníci semináře se naučí vytvořit individuální plán klienta podle konkrétních kasuistik a to definováním zdrojů klienta, jeho problémů, definováním cílů a opatření, pro jednotlivé oblasti AEDL. Účastnici se seznámí s metodami komunikace a zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta včetně praktického nácviku tvorby IP pro všech 13 oblastí AEDL pro klienta s vyšším stupněm Alzheimerovy nemoci. Seminář je v závěru zaměřený na vyhodnocení cílů služby hotového IP v návaznosti na poslání a cíle dané služby tj. propojení standardu č. 5, standardu č. 15 a standardu č. 1. 
Vzdělávání se realizuje během jednoho roku a probíhá ve vašem zařízení. Cena je stanovena podle počtu účastníků. Každý účastník obdrží publikaci S. Rieckmann – Tipy, jak vhodně formulovat problémy, zdroje, cíle a opatření podle AEDL. 

V případě zájmu nás kontaktujte

Martin BednářS pečovatelským plánem aktivity a zkušenosti života AEDL (AKTIVITÄTEN UND ERFAHRUNGEN DES LEBENS), později AEDL prof. M. KROHWINKEL jsem se setkal poprvé téměř před deseti lety v Německu v Domově pro seniory Maria Rast v Herfordu. Bylo zřejmé, že se jedná o mimořádně komplexní a propracovaný systém individuálního plánování sociální služby. Postupem času jsem byl svědkem ověření jeho fungování v českých podmínkách a později též empirického výzkumu, který prokázal výjimečnost tohoto nástroje a jeho mimořádnou efektivitu ve srovnání se systémy a postupy používanými u nás.

Každý, kdo se individuálním plánování zabývá, ví, jak je užitečné mít pomůcku, strukturu a systém, který by pomáhal na nic podstatného nezapomenout a naplánovat průběh služby přesně dle potřeb a možností klienta. Pečovatelský plán paní profesorky Krohwinkel je výborný právě v tom, že nezapomíná na žádnou podstatnou oblast lidského bytí, je do detailu propracovaný a přitom je velmi praktický. Nevím o tom, že by u nás existoval lepší systém individuální práce se seniory.

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc
lektor a inspektor kvality sociálních služeb


 

Partnerská firma GODO-Systems GmbH

Výhradním autorizovaným poskytovatelem systému dokumentace ve formě formulářů i softwaru Podpůrné procesní péče podle prof. Moniky Krohwinkel je firma GODO – Systems GmbH. 

Semináře

Dovolujeme si Vás pozvat na naše semináře. Přihlašte se s předstihem, aby se na Vás dostalo místo.
Pokud Vás zaujala naše nabídka Individuální plánování podle AEDL přímo u vás v zařízení, nebo Zavedení modelu Dekacert® přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás emailem.

Pro organizace, které již pracují s DEKACERTem, připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb. Kontaktujte nás proto, abychom Vás informovali o stávající situaci a případně mohli nabídnout odpovídající workshop.

Umění komunikace = umění naslouchat

Detaily Přihlásit se

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby

Akreditovaný kurz pro SP a klíčové pracovníky

Detaily Přihlásit se

Jak na stížnosti

Detaily Přihlásit se

Je esoterika rizikem pro charitní službu, nebo není?

Rizika esoteriky pro sociální službu
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Detaily Přihlásit se

Duchovní potřeby pracovníku a klientů s Mgr. Komínkovou ZÁŘÍ

Třídenní 24 hodinové školení; 3. termín; 21.-23.9.2021

Detaily Přihlásit se

Soubory ke stažení

Zde máte možnost zdarma si stáhnout dokumenty, které slouží k prohloubení znalosti problematiky modelu DEKACERT®.

Název souboru Autor Vloženo Velikost Stáhnout
Výroční zpráva 2019 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 05.06.2020 314.10 kB stáhnout
Ukázka 2: Vyhodnocení DEKACERT Charita Přelouč 2019 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 12.09.2019 350.16 kB stáhnout
Ukázka 1: dokument DEKACERT Charita Přelouč 2018 Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 12.09.2019 1.08 MB stáhnout
Dekacert pro Českou charitu Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann 12.09.2019 2.19 MB stáhnout
Poselství papeže Františka pracovníkům Charit na setkání Caritas Internationalis v Římě 2014 papež František 27.08.2019 88.73 kB stáhnout
Je Charita stará, mladá nebo věčná? A jaké výzvy z toho vyplývají pro charitní management? Dr. Notker WOLF OSB, opat primas emeritus 27.08.2019 317.00 kB stáhnout
Výzvy z oblasti managementu v praktické službě na úrovni farní charity a charitních zařízení. Niko Roth, emeritní předseda Finančního a personálního sektoru Německého svazu Charity, Freiburg 18.06.2019 374.57 kB stáhnout
Sborník Hodnotový management charity Kolektiv autorů 18.06.2019 1.81 MB stáhnout
Pastorace jako prostředek osobnostního rozvoje pracovníků charit Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka 18.06.2019 2.99 MB stáhnout
Organizovaná láska k bližnímu, Jak se realizuje sociální aktivita v církvi? Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 3.35 MB stáhnout
Objevování šancí. Křesťanské pomáhání jako záruka humánní pomáhající praxe. Impulzy biblické a dobrovolnické. Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 947.17 kB stáhnout
Koncept spirituálních potřeb jako výzva pro integrální antropologii charitní praxe Dr. theol., Lic. Theol. Jakub Doležel, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 997.09 kB stáhnout
Komentář z praxe Mgr. Václav Hrček, OCH Hradec Králové a Mgr. Kateřina Hojná 18.06.2019 923.61 kB stáhnout
Jak Caritas křesťansky a sociálně spoluutváří společnost (a jak přitom zaujímá také politické pozice) Prof. Dr.soc. Dr. theol. Elmar Nass , Vysoká škola pro aplikované vědy Wilhelma Löhe, Fürth 18.06.2019 652.52 kB stáhnout
Impulsy z oblasti Písma a nauky církve Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 18.06.2019 947.17 kB stáhnout
Etika v péči o seniory Martina Mirrus 18.06.2019 148.85 kB stáhnout
DekaCert® jako nástroj managementu kvality Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 18.06.2019 822.32 kB stáhnout
Přínos systému DekaCert pro charitativní práci Mgr. Kateřina Hojná 09.03.2019 1.33 MB stáhnout
Modlitba k sv. Anežce Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 11.96 kB stáhnout
Sv. Anežka - inspirace pro dnešní Charitu Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 475.54 kB stáhnout
BŮH JE LÁSKA - tématický výběr textů z první encykliky Benedikta XVI. Kardinál Cordes 11.11.2018 687.98 kB stáhnout
MILOSRDENSTVÍ - pojem ukazující směr křesťanské diakonii Prof. Dr. Heinrich Pompey 11.11.2018 592.96 kB stáhnout

Výroční zprávy Vzdělávacího institutu pro charitní praxi o.p.s.

Název souboru Vloženo Velikost Stáhnout
Výroční zpráva 2018 18.06.2019 353.06 kB stáhnout
Výroční zpráva 2017 18.06.2019 151.77 kB stáhnout
Výroční zpráva 2016 18.06.2019 418.24 kB stáhnout
Výroční zpráva 2015 18.06.2019 436.87 kB stáhnout
Výroční zpráva 2014 18.06.2019 421.18 kB stáhnout

Fotografie

Fotografie z akcí, zasedání, konferencí a seminářů.

Co o nás klienti říkají

 

 

Zprávy institutu

Přečtěte si zprávy ze seminářů, úryvky z činnosti institutu a další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA: Projekt DEKACERT v poločasu

Aktuálně jsme v polovině realizace projektu DEKACERT CZ  s podporou nadace Renovabis a dnes máme vyškolených 12 lektorů etického programu DEKACERT pro všech 5 zapojených diecézí.

číst dál

Projekt DEKACERT CZ se s epidemií taky zastavil

Informace z dění projektu DEKACERT.CZ - novinky a aktuality

číst dál

Naší noví lektoři a jejich působnost

Na podzim 2019 získalo certifikát od paní profesorky Elisabeth Jünemann 10 nových lektorů DekaCertu.

číst dál

Setkání s provinciálem Vincentinů ve Vídni

Dne 10. ledna 2020 se ve Vídni setkala paní profesorka Elisabeth Jünemann s provinciálem Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslavem Jaššem.

číst dál

Zájem o DEKACERT u slovenských Charit

Od roku 2010 trvá naše spolupráce s některými diecézními charitami na Slovensku, kdy jsme společně i s DCH Würzburg realizovali mezinárodní projekt podpořený fondem ESF.

číst dál

Publikace DEKACERT V KOSTCE

Během prázdnin pracovaly tři lektorky a dlouholeté charitní pracovnice Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná a Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková na nové publikaci pro charitní management v ČR.

číst dál

Setkání s biskupy

V Olomouci se setkala paní profesorka s panem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, Mons. Františkem Radkovským a Mons. Janem Vokálem

číst dál

Deset lektorů se připravuje na DEKACERT v praxi  

Aktuální informace o projektu DekaCert CZ

číst dál

PROJEKT DEKACERT CZ – AKTUÁLNĚ

V lednu 2019 jsme zahájili projekt s podporou nadace Renovabis. Během prvního pololetí se školilo 13 lektorů, kteří budou během příštího roku vést proces zavádění etického programu DEKACERT ve 29 Charitách ve všech 5 diecézích, které jsou do projektu zapojené.

číst dál

POZDRAV OTCE OPATA NOTKERA

Charita má důležitý úkol v naší společnosti. „Chudé budete mít vedle sebe vždycky“ (Mt 26,11, Mk 14,7, J 12,8), řekl Ježíš.

číst dál

Tisková zpráva - Oslava sv. Anežky České

Historicky první celonárodní oslava sv. Anežky České 13.11.2018 jako patronky Charity se vydařila

číst dál

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

Tisková zpráva ze dne 26.10.2018: Blíží se svátek sv. Anežky České a pracovníci Charit budou slavit. Sv. Anežka je národní patronkou Charity ČR již od devadesátých let, jak se shodla loni Rada CHČR. A to byl důvod k uspořádání celonárodní akce.

číst dál

Nabídky seminářů Spiritualita a Charita v roce 2019

Informace k semináři Spiritualita a Charita v následujícím roce.

číst dál

Historicky první oslava sv. Anežky České jako patronky Charity

V úterý 13.11.2018 se koná první Svatoanežské symposium Charita a spiritualita v Olomouci konkrétně v Arcibiskupskem sále. Účastníci se mohou těšit na zajímavé příspěvky...

číst dál

Prof. Pompey získal v ČR čestný doktorát

S prof. Heinrichem Pompeyem spolupracujeme již od roku 2010 na přípravě mezinárodních seminářů pro charitní management v německém Retzbachu.

číst dál

Etický program DEKACERT®

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem.

číst dál

SPIRITUALITA s Dr. Doleželem

Zveme Vás na náš nový seminář v Pardubicích. Přečtěte si více o tom, co Vás čeká!

číst dál

RETZBACH 2017

V květnu 2017 se konal další mezinárodní seminář pro charitní manažery, kterého se zúčastnilo 28 zástupců z ČR, Slovenska a Německa. Několik fotografií z akce si můžete prohlídnout v sekci GALERIE.

číst dál

Kontaktujte nás

Rádi s Vámi probereme dotazy, vytvoříme nabídku a poskytneme informace.

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.

Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč

( Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka tel. +420 731 402 371 )

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Zřizovatelem společnosti je Diecézní katolická charita Hradec Králové