Model Dekacert®

Model Dekacert®

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera.

 •  
  Model Dekacert®

  Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty:

  1. Identita
  2. Integrita
  3. Svatý čas
  4. Generační solidarita
  5. Tělesný a duchovní život
  6. Spolehlivá dohoda
  7. Vlastnictví
  8. Komunikace
  9. Sociální společenství
  10. Intimní společenství

  S autorkou spolupracujeme od roku 2011 a společně jsme uspořádali představení modelu DEKACERT pro ředitelé Charit v Neratově (2013), Olomouci (2015 a 2017), v Českých Budějovicích (2018). Autorka prof. Dr. Elisabeth Jünemann nám poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v českých a moravských Charitách. S jejím souhlasem jsme akreditovali potřebné kurzy u MPSV.

  SLOVO AUTORKY

  DEKACERT - 10 PŘIKÁZÁNÍ PRO KŘESŤANSKOU SOCIÁLNÍ ORGANIZACI     

  Každý den stojíme v našich organizacích Charity před otázkou po tom, co je „dobré a správné“ a před rozhodováním v těchto věcech. Každý den se v organizacích očekávají spravedlivá rozhodnutí. A především je zde před námi otázka: „Co pro nás znamená, že jsme křesťané?“ Odpovědi na výše zmíněné otázky nám nabízí naše židokřesťanská tradice. Podle ní na počátku dějin vztahu Boha a člověka bylo osvobození, nová svoboda. „Hospodin dále řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (Ex 3,7-8). Na podnět Hospodina, na jeho slovo se lid vydal vstříc svobodě. Vydal se do nového nejistého světa, do svobody, s níž neuměl zacházet a s níž nikdo doposud neměl zkušenost. Národ Izraelský se tak vystavil nové riskantní svobodě.

  Lid se rozhodl přijmout naučení, jež dal Bůh svému lidu. Deset ukazatelů na cestě do svobodného života. Deset přikázání, jež ukazují, jak ochránit deset citlivých oblastí svobody v desíti rizikových situacích spojených opět s toutéž svobodou. Deset naučení/ukazatelů, daných tehdy před třemi tisíci let, poté, co Izrael vyšel z Egypta do nové svobody a jejich rizik, poté, co se tento malý národ vydává na cestu, aby žil ve svobodě Bohem zaslíbený sociální život.

  Miniatury k Dekalogu od Dieter Ziegenfeuter.
  Převzato s laskavým svolením vedení CSW Drážďany

  Deset ukazatelů platných i dnes v multiopcionální společnosti, v situaci mnohem větších svobod a jejich rizik pro organizace, které se, podobně jako Charita, vydávají na cestu, aby umožnily žít Bohem darovaný život ve svobodě. Těchto deset přikázání dávají myšlenkové impulsy a ukazují, co je třeba dělat.
  A jak aplikujeme Desatero Starého zákona do života dnešní Charity, do současných riskantních časů a situací vstříc svobodě?

  Jak získáme svobodu pro lidi, kteří přijímají pomoc ze strany Charity a jak získáme svobodu pro lidi, kteří tuto pomoc poskytují? Jak aplikujeme Desatero do našich organizací? Podporu při úvahách a činech Vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenství. A protože lidé chtějí vědět a měli by vědět, kde se pracuje dobře a správně, poskytujeme také etickou certifikaci podle Desatera. Za tímto účelem jsme interpretovali podstatné výpovědi Desatera ve smyslu etiky v organizacích a konsekventně formulovali kritéria, která je třeba v organizaci jako Charita tematizovat a diskutovat proto, aby se tam s úspěchem žilo Desatero. Na naší webové stránce najdete další informace: http://www.dekacert.de/

  Pro Charity v ČR zajišťuje podporu implementace Etického programu DekaCert Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., s jehož ředitelkou Zdenkou Kumstýřovou spolupracuji již od roku 2011. Této instituci jsem poskytla licenci pro ČR. V rámci projektu DekaCert CZ, který podpořila nadace Renovabis, se školí 10 nových lektorů DekaCertu pro ČR, kteří ode mě obdrží certifikát na dobu 4 let. Jejich činnost bude koordinována Vzdělávacím institutem pro charitní praxi.

  S Vašimi dotazy v angličtině nebo němčině se můžete na mne obrátit přímo: juenemann-bell@t-online.de. Přeji Vám hodně radosti při práci s Desaterem!  A neztrácejte odvahu, když se Vám něco nepodaří. V židokřesťanské tradici mělo svůj význam a krásu i to, co se zcela nepovedlo, čeho se nedosáhlo v úplnosti. Dokonalost je totiž věcí Boží. On má na starosti plnost, my ne.

   Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann

 •  
  Autorka modelu

  Autorka modelu - Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann

  Prof. Dr. Theol. Elisabeth JünemannProf. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann Profesorka teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací. Našemu institutu poskytla licenci pro zavádění modelu DEKACERT do praxe v Charitách v ČR.

  www.dekacert.de

 •  
  O modelu

  Desatero jako základní inspirace 
  v církevních pomáhajících organizacích

  Autorka: Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann , Katholische Hochschule NRW, Paderborn

  Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

  1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

  Hodnota IDENTITA

  1

  Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

  2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

  Hodnota INTEGRITA

  2

  Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

  3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

  Hodnota SVATÝ ČAS

  3

  Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

  4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

  Hodnota GENERAČNÍ SOLIDARITA

  4

  Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

  5. přikázání: Nezabiješ

  Hodnota TELĚSNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT

  5

  Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

  6. přikázání: Nesesmilníš

  Hodnota SPOLEHLIVÉ DOHODY

  6

  Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

  7. přikázání: Nepokradeš

  Hodnota VLASTNICTVÍ

  7

  Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

  8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

  Hodnota KOMUNIKACE

  8

  Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

  9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

  Hodnota INTIMNÍ SPOLEČENSTVÍ

  Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

  10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

  Hodnota SOCIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

  9

  Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

   

  Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

   

  Chcete se dovědět více?

  Pokud Vás etický program pro církevní pomáhající organizace prof. Elisabeth Jünemann DekaCert® zaujal, nabízíme Vám konzultace a pravidelnou podporu v procesu implementace přímo ve Vaší organizaci. S modelem již začalo pracovat několik Charit Královéhradecké diecéze s podporou našeho institutu. Pokud se chcete dovědět více kontaktujte nás.

  Doporučená literatura v ČR je český překlad publikace Ujištění od autorky modelu prof. Elizabeth Jünemann a Petera Leuwera.

  Na našem webu jsou ke stažení dva dokumenty, a to diplomová práce DekaCert® jako nástroj managementu kvality, kterou zpracovala Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová. Ve sborníku kolektivu autorů Hodnotový management charity je kromě jiného i příspěvek prof. Elizabeth Jünemann, ve kterém představila model DekaCert® účastníkům mezinárodního semináře v Retzbachu v roce 2011.

 •  
  Nabídka vzdělávání

  Pro management církevních organizaci v Česku je model Dekacert® nástrojem, který podpoří naplňování jejich křesťanského poslání a podpoří formaci jejich pracovníků.

  Model Dekacert® se v rámci organizace implementuje formou týmových diskuzí k jednotlivým oblastem modelu během jednoho až dvou let. Pracovníci společně definují kritéria pro naplňování daných hodnot v jejich každodenní praxi. Kritéria jsou pak zavedené do systému managementu kvality organizace a pravidelně se vyhodnocují.

  Nabízíme vedení týmových diskuzí formou akreditovaného semináře Etický program Dekacert®, celkem 4 setkání x 3,5 hodiny přímo ve vašem zařízení.

  Každoročně organizujeme seminář pro management přímo s autorkou modelu prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

  V případě zájmu nás kontaktujte
 •  
  Názory odborníků

  Martin BednářV souvislosti s církevními organizacemi slýcháme otázku, čím se liší od těch ostatních. Obvyklé očekávání je, že budou milosrdnější, budou jednat v souladu s křesťanskými hodnotami. Této představě často odpovídá také vyjádření zaměstnanců. Na otázku, jak toho dosahují, říkají, že se v praxi snaží uplatňovat to, čemu věří. Potíž je ale v tom, že byť věří ve stejného Boha, praxe může být velmi různá, nehledě na to, že v církevních službách pracuje mnoho lidí, kteří křesťanskou víru nepraktikují. A nejde jen o rozhodování ve složitých etických dilematech, ale o každodenní, „obyčejný“ život. 

  DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat v sociálních službách. Je využitelný pro zaměstnance na všech úrovních – od vrcholného managementu po podpůrný personál. Je založený na fundamentu, jakým jen desatero může být, ale zároveň je propracovaný do zdánlivě samozřejmých věcí, jako je např. náplň jednotlivých dní, obsah vnitřních směrnic. A co považuji za neméně důležité, zabývá se uplatňováním křesťanských hodnot nejenom ve vztahu ke klientům sociálních služeb, ale také k jejich zaměstnancům. Vřele doporučuji!

  Martin Bednář, Ph.D.
  ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc


   

  NavrátilV dnešní době se zdají být biblické pravdy tak těžko uchopitelné a vzdálené, zahalené mlhou postmodernity. Současná společnost zrelativizovala snad všechna společenská dobra, a klíčové pravdy dokonce přímo odmítla. Proto je jejich připomínání tak důležité a jistě patří mezi prorocké úkoly každého křesťana. Potíž spočívá ale nejenom ve ztrátě biblického povědomí, ale i v tom, že současný člověk jazyku bible ne vždy rozumí. Je proto tak potřebné, nejenom hluboké pravdy připomínat, ale také je vykládat jazykem, který je současný a srozumitelný.

  DekaCert se právě o takový překlad biblického jazyka do jazyka manažerského snaží. Systém DekaCert vznikl jako nástroj aplikace biblických pravd do kultury organizací. DekaCert je nástrojem řízení kvality z Božího pohledu a je proto zcela jedinečný. V kontextu křesťanské sociální práce je přesně takový „slovník“ nesmírně potřebný, protože přináší konkrétní náměty, jak mohou manažeři křesťansky orientovaných organizací utvářet a řídit služby pro potřebné s využitím principů desatera. Zcela jistě to není úkol jednoduchý, ale o to ostatně platí pro každého z nás, kdo svůj život s desaterem reflektuje a chce jej utvářet podle něj.

  Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
  Masarykova univerzita Brno
  Fakulta sociálních studií


   

  David BoumaDekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás.

  Jak jsme právě zmínili, osobní či profesní spiritualita ve stylu dekalogu nemusí být vázaná na náboženské vyznání a interpretace prvních třech přikázání jako povzbuzení k hledání identity, rozvoje integrity a pečování o svatý čas, není nějakou nemístnou sekularizací biblického poselství. Bez ohledu na náboženské vyznání najdeme mnoho příznivců i dalších sedmi bodů desatera, vždyť citlivost pro spektrum témat od generační soudržnosti (4. přikázání) až po kulturu intimního soužití (10. přikázání) nemusí být podmíněna religiózním naladěním jedince, natož jeho náboženskou či konfesní příslušností.

  ThLic. David Bouma, Th.D.
  Univerzita Hradec Králové