Projekt DekaCert CZ

Na základě naši dlouholeté spolupráci s prof. Elisabeth Jünemann se aktivně podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ podpořeného nadaci Renovabis.

 •  
  Projekt DekaCert CZ

  Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 31.12.2021.

  Partneři projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecezni charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská.

  Během roku 2019 se v rámci projektu vyškolilo 11 nových lektorů programu DEKACERT pod vedením autorky modelu DEKACERT prof. Dr. Elisabeth Jünemann. V roku 2020 budou lektoři podporovat implementaci tohoto etického programu celkem ve 28 přihlášených Charitách.

  Aktuální informace čtěte na našem blogu

 •  
  Naše kurzy

  Proces implementace v rámci organizace probíhá za intenzivní spolupráce s ředitelem organizace formou kurzů a workshopů. Máme akreditované kurzy: Úvod do etického programu DEKACERT pro management v rozsahu 6 hodin, Eticky program DEKACERT pro pracovní týmy v rozsahu 14 hodin, Eticky program DEKACERT pro manažery v rozsahu 8 hodin. Dále Eticky program pro nové zaměstnance v rozsahu 8 hodin.

  Pro organizace, které již pracuji s DEKACERTem připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb.

  Nabízíme kurzy pro týmy přímo v organizaci. Otevřené kurzy jsou v nabídce níže.

  1. Spiritualita

  2. DekaCert

  3. Management kvality

  4. Individuální plánování

  5. Sympozium Sv. Anežky

  6. Retzbach 2021

   

  Ad 1) OBLAST SPIRITUALITY

  Naši lektoři pro oblast spirituality a duchovních potřeb jsou Dr. Jakub Doležel a Mgr. Helena Komínková. Nabízíme akreditované kurzy:

  • Spiritualita a Charita
  • Duchovní potřeby pracovníku a klientů

   Ad 2) DEKACERT

  Tyto kurzy doporučujeme pro cele týmy přímo v organizaci. Výstupem bude dokument Etický program DEKACERT pro danou službu nebo organizaci. Součástí je i nastavení pravidelného hodnocení jeho naplňování.

  Akreditované kurzy:

  • Úvod do etického programu DEKACERT pro management (6 hodin)
  • Etický program DEKACERT pro pracovní týmy (14 hodin)
  • Etický program DEKACERT pro manažery (8 hodin)
  • Etický program DEKACERT pro nové zaměstnance (8 hodin)

  - ke každému kurzu jsou níže uvedené anotace

  Ad 3) MQ

  Připravujeme akreditaci kurzů k sebehodnoceni sluzby, vyhodnocení naplňování poslání, zásad a hodnot v rámci poskytovaných sluzeb ( standard kvality sociální sluzby 15 a 1)

  Ad 4) IP

  Individuální plánování péče o klienta podle AEDL (viz informace níže)

 •  
  Názory odborníků

  Jiří LodrDekaCert na první pohled jako slovo budí prvotní obavy, co to zase je a k čemu je to dobré. Tak jsem se napřed vypravil do Hradce Králové a následně do Českých Budějovic a naslouchal jsem velmi zajímavé přednášce paní prof. Jünemann a dalších lidí, kteří tuto zajímavou aplikaci DESATERA do života služby Charity přijali za své a aplikovali do života týmů a našich služeb. Sám jsem si vyzkoušel a pochopil, že je zde velká příležitost věnovat se týmu, a to každému v týmu, odpovídat na společné podněty, hledat společné odpovědi na eticko - morální hodnoty naší každodenní práce.

  Je velkou výzvou dopřát si společně hledat cestu, více se vzájemně poznat a společně v týmu vyjádřit hodnotu dané sociální služby Charity. Jsem moc rád, že se můžeme podílet na obsahu slova DekaCert – hledat jednotu v různosti a svobodě a všem pak říci, tak toto jsme my a toto je naše služba. Přeji všem radost a vnitřní pokoj při hledání výsledku této cesty.

  Ing. Jiří Lodr
  ředitel Diecézní charity Plzeň


   

  Pavel RousekDekaCert by se mohl stát skvělým nástrojem k šíření kultury dialogu, hodnot, které přináší Bible, k vytváření prostředí vzájemné důvěry a lásky v základních mezilidských vztazích.

  Ze srdce přeji protagonistům tohoto projektu, aby při nabídce těchto hodnot přinesli svoje osobní nasazení a zkušenost s životem podle Evangelia a stali se tak spolutvůrci setkání, které bude možné nazvat společenstvím.

  Jsem přesvědčen, že tam, kde se toto uskuteční, všichni budou obdarováni radostí, pokojem a světlem poznání.

   

  Mons. Pavel Rousek
  prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové


   

  Václav KeprtCharita je dnes největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb mezi nevládními organizacemi a má tudíž také obrovskou společenskou odpovědnost. Jednak za naše klienty a pacienty, ale především také za naše pracovníky a dobrovolníky. Aby se s tou odpovědností mohla Charita se ctí vyrovnat, potřebuje nejenom dobré technické vybavení a finanční zdroje, ale potřebuje především kvalitní personál. No a ten zase potřebuje ukotvení v hodnotách a principech, které vycházejí z křesťanského pohledu na svět.

  Křesťanské desatero je ten nejzásadnější „KODEX“, který je nade všemi ostatními. A právě tímto směrem bychom se chtěli více zaměřit. Po letech masivního rozvoje služeb, budování struktury, standardů kvality a mnoha dalších zajisté důležitých věcí, potřebujeme víc než kdy jindy návrat ke kořenům. Projekt DekaCert je odpovědí a reakcí na tuto potřebu. Jak desatero Božích přikázání pochopit, uchopit a dostat je do praktického života a běžné praxe v osobním i pracovním životě. Navíc tak, aby to bylo přirozené a přijatelné i pro pracovníky, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Je to velký úkol a výzva, ale věřím tomu, že je to program a cesta na další roky při budování charitního díla církve.

  Václav Keprt
  ředitel Arcidiecézní charity Olomouc


   

 •  
  Popis projektu

  Připravujeme projekt pro rozšíření modelu Dekacert® v dalších diecézích. Aktuální informace o projektu budeme zveřejňovat průběžně. Na všech aktivitách se aktivně podílí i autorka modelu Prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

  PROJEKT DEKACERT CZ

  Projekt podpořila nadace Renovabis, s finanční spoluúčastí se na projektu podílejí i všichni partneři.

  • Diecézní katolická charita Hradec Králové
  • Diecézní charita Plzeň
  • Diecézní charita České Budějovice
  • Diecézní charita ostravsko – opavská
  • Arcidiecézní charita Olomouc

  Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

  Rok 2019

  • školení a certifikace lektorů

  Rok 2020

  • zavádění systému DEKACERT v organizacích s podporou lektorů
  • certifikace organizací
  • mezinárodní inference

  Rok 2021

  • vytvoření dokumentu pro Českou biskupskou konferenci
 •  
  Vyškolení diecézní lektoři

  Naši certifikovaní lektoři a jejich působnost:

  1. Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., pro Královéhradeckou diecézi
  2. Mgr. Alexandra Čubová, DiS., pro Ostravsko-opavskou diecézi a Olomouckou diecézi
  3. Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, pro Královéhradeckou diecézi
  4. Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, pro celou ČR
  5. Mgr. Eva Macková, pro Ostravsko-opavskou diecézi
  6. Ing. Danuše Martinková, pro Olomouckou arcidiecézi
  7. Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, pro celou ČR a Slovensko
  8. Eva Kutišová, pro Českobudějovickou diecézi
  9. RNDr. Jiří Stejskal, pro Plzeňskou diecézi a Ostravsko-opavskou diecézi
  10. Mgr. Lucie Szotkowská, pro Ostravsko-opavskou diecézi
  11. Mgr. Milena Tománková, DiS., pro Olomouckou arcidiecézi
  12. ThLic. Michal Umlauf, pro Olomouckou arcidiecézi

  Těmto výše uvedeným lektorům udělila certifikát na dobu 4 let autorka programu a držitelka licence Prof. Dr. Teol. Elisabeth Jünemann. Po skončení pilotního projektu s podporou Reovabis budou lektoři dále působit pod Vzdělávacím institutem pro charitní praxi o.p.s. Hradec Králové, který zajistí jejich další vzdělávání, akreditaci návazných kurzů a podporu organizacím, které program DEKACERT implementovaly.