Kurzy 2021

Zatím nabízíme 3 kurzy jako otevřené, s kapacitou 20 účastníků, za cenu 1 200 Kč/os.
Všechny kurzy nabízíme na klíč přímo v organizaci s cenou podle počtu účastníků, max. 15 000 Kč. Kontaktujte nás na tel. 731 402 371 nebo emailem  zde na stránkách.

SPIRITUALITA

Duchovní potřeby pracovníka a klienta s Mgr. Helenou Komínkovou / 24 hod, zákl. kurz /  10. -12.5. a 4. -6.10. 2022 Neratov, Mgr. Helena Komínková

Sociální práce a spiritualita / 3x 8 hodin, základní kurz / předpoklad říjen 2021 - 1. den, HK

Lektor: ThLic. Jakub Doležel, ThD., CMTF UPOL

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / 8 hod, zákl. kurz /  15.6.2021, Hradec Králové

Lektor: David Bouma, PhD., KTF UK Praha

ODBORNÁ TÉMATA

Specifika péče o lidi s poruchami chování se zaměřením na PAS a mentální postižení /
8 hod, zákl. kurz  / Mgr. Simona Tomanová

RIZIKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  / 8 hodin, základní kurz / Mgr. Simona Tomanová

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – ochrana práv klientů / 5 hod, zákl. kurz /  Bc. Gabriela Gorčáková

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – uplatňování stížností / 5 hod, zákl. kurz  / Bc. Gabriela Gorčáková

Role klíčového pracovníka a jeho hranice v praxi / 8 hod, základní kurz / Bc. Gorčáková

Úvod do individuálního plánování  / 8 hodin, základní kurz / Bc. Gabriela Gorčáková

Individuálního plánování  v sociálních službách / 16 hodin, základní kurz/ Bc. Gorčáková

Když končí životní cesta v pobytové službě - Jak mluvit o smrti a umírání / 8 hod, zákl. kurz  / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Úvod do paliativní péče v pobytových zařízeních pro SP a management / 8 hod, základní kurz / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Plánování péče v závěru života - specifika IP / 8 hodin, základní kurz / PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Specifika práce s rodinou v závěru klientova života / 8 hodin, základní kurz/ PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI   

Sebeprezentace a prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky / 16 hod, zákl.  kurz / PhDr. Vladimír Hřebíček, FSS MU Brno

Vedení porad, time management a organizování zaměstnanců / 16 hod, základní kurz

Hodnocení zaměstnanců / 8 hod, navazující kurz, PhDr. Vladimír Hřebíček

 

ETICKÝ PROGRAM DEKACERT – na klíč v organizaci

Lektorky: Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Úvod do Etického programu DEKACERT pro management / 6 hodin, základní kurz

DEKACERT pro pracovní týmy / 14 hodin, základní kurz

Etický program pro manažery II / 8 hodin, rozšiřující kurz

 

Etický program nové zaměstnance / 8 hodin, základní kurz

 

 

Akreditované kurzy včetně anotací

 

SPIRITUALITA

Duchovní potřeby pracovníka a klienta / 24 hod, zákl. kurz /  27.-29.4.a 11.-13.5. 2021 Neratov

Lektorka: Mgr. Helena Komínková, školitelka Zdravotnického institutu Brno

Anotace:

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Sociální práce a spiritualita / 3x 8 hodin, základní kurz / říjen 2021 - 1. den, HK

Lektor: ThLic. Jakub Doležel, ThD., CMTF UPOL

Anotace:

Kurz se věnuje tématu propojení sociální práce/sociálních služeb a spirituality. První den si účastníci kurzu hned v úvodu ujasní rozlišení spirituality od religiozity (osobní náboženské praxe). Dále se věnují tématu spirituálních potřeb, seznámí se s různými typy spirituálního posouzení včetně spirituálního sebeposouzení a také různým možnostem spirituálně orientovaných intervencí v sociálních službách. Prakticky si vyzkouší, který model spirituálního posouzení je vhodný pro jejich cílovou skupinu. Druhý a třetí den kurzu je věnovaný tématu integrace spirituality do organizace. Účastníci vytvoří v rámci skupinové práce návrh pojetí spirituality, zformulují hlavní zásady plynoucí z definice spirituality a definují základní postoje plynoucí ze zásad pro vlastní organizaci. Poslední den se věnuje reflexi zkušeností s definováním pojetí spirituality ve vlastní organizaci. Dále pak analýze dokumentace, propagace i infrastruktuře organizace z perspektivy pojetí spirituality v dané organizaci. 

 

SPIRITUALITA II

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / 8 hod, zákl. kurz   

Lektor: David Bouma, PhD., KTF UK Praha

Anotace: Kurz umožní sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách (především na pozici klíčových pracovníků), aby se zorientovali, případně prohloubili svoje znalosti na poli náboženství a spirituality, jež nepochybně potřebují k pochopení spirituálních potřeb svých klientů. Obzvláště pokud se jedná o věřící klienty.

Mezinárodní srovnávací výzkumy, jak o nich referuje kupříkladu Sociologický ústav Akademie věd, jednoznačně ukazují, že Česko už dávno není zemí ateistů, nýbrž že se Češi v posledních dekádách živě o náboženskou tématiku zajímají a s ní experimentují. To znamená, že i mezi klienty sociálních služeb jsou zastoupení lidi věřící.

Kurz pojedná všechny důležité aspekty české religiozity. Budeme se věnovat především židovství a křesťanství včetně jeho nejvýznamnějších denominací jako je církev katolická, evangelické církve, církev husitská, adventistů 7. dne atd. s poukazem na rozdíly mezi jednotlivými církvemi. Účastníkům kurzu bude stručně vysvětlena i náboženská problematika související s realitou globalizujícího se světa jako je vztah islámu a západní civilizace (zkušenosti z prostředí sociálních služeb v Německu), otázky indických a dálněvýchodních spiritualit a nevynecháme i aktuální tématiku sekt. Cílem kurzu je rozvíjení schopností a sdílení zkušeností s rozlišováním a citlivým posouzením spirituálních a náboženských potřeb věřícího klienta podle druhu náboženství, které vyznává.  

 

ODBORNÁ TÉMATA

Efektivní péče o lidi s poruchami chování se zaměřením na PAS a mentální postižení /
8 hod, zákl. kurz   

Lektorka: Mgr. Simona Tomanová

Anotace:

Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků pro péči o klienty s mentálním postižením nebo autismem a problémovým chováním. Osvojit si znalosti důležité pro práci s klientem v kontextu s jeho bio-psycho-socio-spirituálními potřebami. Získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Umět v praxi aplikovat prevenci vzniku problémového chování a současně jej umět řešit, pokud se u klienta objeví s ohledem na zájmy a přání klienta v kontextu dodržování základních lidských práv. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované  sociální služby.

RIZIKOVÉ SITUACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH ŘEŠENÍ / 8 hodin, základní kurz

Lektorka: Mgr. Simona Tomanová

Anotace:

Cílem kurzu je přiblížení a vymezení rizikových situací, se kterými se pracovníci setkávají, nebo mohou setkat, a způsobů, jak tyto situace řešit.  Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků v oblasti řešení situací, kdy může docházet k ohrožení zdraví, zájmů nebo naplňování potřeb klienta, osvojit si znalosti důležité pro prevenci vzniku rizikových situací a získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Vést srozumitelně klienta k naplňování jeho cílů vycházejících z Osobních plánů. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované sociální služby.

 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – na klíč v organizaci

Lektorka: Bc. Gabriela Gorčáková, metodička DCH Hradec Králové

 

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – ochrana práv klientů / 5 hodin, zákl. kurz  

Anotace:

Kurz nabízí podrobný vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce jako je ochrana práv klientů sociálních služeb, střety zájmů, nakládání s dary a použití opatření omezující pohyb osob. V úvodní části letor představí legislativní rámec problematiky, dále se bude spolu s účastníky věnovat konkrétním pravidlům pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob. Dalším tématem bude vymezení situací, ve kterých by mohlo dojít ke střetům zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Účastníce se seznámí s tím, jak vytvářet podmínky pro uplatňování vlastní vůle klientů při řešení nepříznivé sociální situace a jak klienty chránit před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. V neposlední řadě se lektor s účastníky zaměří na pravidla pro přijímání darů, práci s rizikem a opatřeními omezující pohyb.

Aplikace vybraných standardů kvality do praxe – uplatňování stížností / 5 hodin, zákl. kurz  

Anotace:

Kurz nabízí podrobný vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce a to uplatňování stížností a jejich řešení a využití stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. V úvodní části letor představí legislativní rámec problematiky, dále se bude spolu s účastníky věnovat vymezení pojmů jako podnět, připomínka, stížnost, konkrétním pravidlům pro podávání stížností, postupem pro jejich vyřizování a to podle typu služeb, ve kterých účastníci kurzu pracují. Dalšími tématy bude informování klientů o podávání a vyřizování podnětů, připomínek, stížností; řešení anonymních stížností. Druhá část kurzu seznámí účastníky s tím, jak je možné využít stížnosti jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby nebo také s nejčastějšími nedostatky, kterých se poskytovatelé při zpracovávání a dodržování tohoto standardu dopouštějí.

Role klíčového pracovníka a jeho hranice v praxi / 8 hodin, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je přiblížení kompetencí klíčového pracovníka a vymezení jeho pozice při práci s klienty. Kurz si klade za cíl prohloubit odbornost a osobnostní způsobilost v roli klíčového pracovníka. Osvojit si znalosti důležité pro práci s klientem v kontextu s individuálním plánováním. Získat dovednost implementovat do praxe teoretické znalosti. Vést srozumitelně klienta k naplňování jeho cílů vycházejících z Osobních plánů. Účastníkovi se díky prostoru pro sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky. Získané nebo prohloubené poznatky jsou dalším nástrojem pro zlepšení týmové práce a efektivity poskytované  sociální služby.

Úvod do individuálního plánování  / 8 hodin, základní kurz

Individuálního plánování  v sociálních službách / 16 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz nabízí vhled do důležitých oblastí výkonu sociální práce, jakým je IP sociální služby spolu s klientem. Letor představí základní definici IP a jeho důležitost při poskytování sociální služby. Dále se bude věnovat konkrétním zásadám a principům IP, stanovení osobního cíle neboli cíle spolupráce a jeho kritéria. Účastníci se seznámí s plánovacím týmem i samotným procesem, tzv. cyklem IP. U IP pracujeme s rizikem, účastníci se naučí jeho důležitost a rozkrytí v procesu IP. V neposlední řadě se lektor s účastníky zaměří na konkrétní metody a techniky sociální práce při různých cílových skupinách. Jednou z důležitých oblastí je IP s nekomunikujícím klientem, účastníci se naučí a vyzkouší intuitivní i racionální techniky při sestavování Individuálního plánu pro tuto CS. Lektor zaměří na popis realizace a zhodnocení naplnění osobního cíle klienta.

 

ETICKÝ PROGRAM DEKACERT – na klíč v organizaci

Lektorky: Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

 

Úvod do Etického programu DEKACERT pro management / 6 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz je určený managementu organizace (vedení organizace a vedoucím služeb), kteří zamýšlejí zavést etický program DEKACERT do své praxe. Během kurzu se účastníci seznámí s výkladem etického programu DEKACERT z pohledu managementu kvality a v návaznosti na základní dokumenty organizace jako jsou její stanovy, etický kodex apod. Účastníci si v závěru 1. části semináře vyberou jednu hodnotu, které se ve 2. části věnují detailně. 3. část je věnovaná tématu motivace týmů pro zavedení etického programu do své praxe a propojení DEKACERTU se sebehodnocením služby. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí.

DEKACERT pro pracovní týmy / 14 hodin, základní kurz

Anotace:

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT do své praxe. DEKACERT je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci DEKACERTU diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.                          

Etický program pro manažery II / 8 hodin, rozšiřující kurz

Anotace:

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu Dekacert do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program Dekacert. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejich praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

Etický program nové zaměstnance / 8 hodin, základní kurz

Anotace:

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem Dekacert pracují.

Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.                          

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

lektor: PhDr. Vladimír Hřebíček, FSS MU Brno

Sebeprezentace a prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky / 16 hod, zákl.  kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se základními prvky procesu komunikace a vysvětlení jejich významu při vedení a motivování podřízených a případně klientů. Účastníci získají základní instruktáž pro tvorbu obsahu sdělení (pro zadávání úkolů, pro veřejná vystoupení), pro možnosti využívání vlastního hlasu a vlastní řeči těla. Zároveň získají impulzy pro sledování řeči těla a hlasu druhých lidí během komunikace a pro posuzování neverbální komunikace druhých. Dále se seznámí s příležitostmi a významem vlastní sebeprezentace. Účastníci získají také přehled prvků veřejného vystupování, sami si připraví a předvedou vystoupení. Na své vystoupení získají zpětnou vazbu od lektora a dalších účastníků, aby mohli pracovat na svém zdokonalování a lepším výkonu funkce vedoucího nebo ředitele.

Vedení porad, time management a organizování zaměstnanců / 16 hod, základní kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se základními principy vedení pracovních porad. Účastníci se seznámí s některými novými postupy z provozní praxe špičkových podniků. Dále získají pomůcky a pracovní listy pro efektivní přípravu porad. Budou mít možnost připravit a vést simulovanou poradu na zadané téma a získat zpětnou vazbu na její průběh. V další části se seznámí účastníci s principy osobní efektivity podle Stephena Coveyho. Získají povědomí o 7 základních návycích efektivních lidí a seznámí se s tím, co obsahují 4 generace časového managementu. Získají také několik nových nástrojů pro vlastní organizaci pracovního či volného času. V posledním modulu se seznámí se základními principy organizování a motivování lidí. ujasní si smysl dělby práce na pracovišti, principy formulování úkolů pro pracovníky, principy získávání zpětné vazby o porozumění úkolům. Seznámí se také s principy efektivního chválení spolupracovníků a provádění efektivní kritiky při špatném provedení práce.

Hodnocení zaměstnanců / 8 hod, navazující kurz

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se s principy hodnocení zaměstnanců v neziskových organizacích. Účastníci se seznámí se smyslem, cíli a principy hodnotících pohovorů. Kurz pomůže vedoucím zaměstnancům promyslet a formulovat kritéria hodnocení jednotlivých pracovních pozic na pracovišti, tak aby byla v souladu s cíli pracoviště. Účastníci se seznámí s tím, jak se připravovat na hodnotící pohovory s podřízenými. Získají informace o tom, jak by měl hodnotící pohovor probíhat a prostřednictvím instruktážních videí se seznámí s úskalími pohovorů a s tím, jak je zvládat. Kurz je určený pro vedoucí služeb a ředitele.

 

 

 

POBYTOVÉ SLUŽBY  - PALIATIVNÍ PÉČE

 

lektor: PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Úvod do paliativní péče v pobytových zařízeních pro SP a management / 8 hod, základní  kurz

Anotace:

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma, které v pobytové sociální službě nabývá stále více na významu.  Dále nabídne postupy a rady, jak k tomuto tématu přistupovat systémově. 

Když končí životní cesta v pobytové službě - Jak mluvit o smrti a umírání / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma způsobem, který jim umožní eliminovat případné obavy z tohoto tématu a prostor se k němu otevřeně vyjadřovat. Dílčími cíli kurzu je seznámení posluchačů s konceptem paliativní péče a doprovázení klientů v závěru života.

Plánování péče v závěru života - specifika IP / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na celkovou změnu přístupu při plánování osobního plánu uživatele (individuální plán péče a ošetřovatelský plán péče) v čase, kdy je, nebo by měla být i lékařem, indikována paliativní péče. Důraz je zde kladen na ještě větší potřebu pravidelné a častější spolupráce multidisciplinárního týmu. 

 

Specifika práce s rodinou v závěru klientova života / 8 hod, základní kurz

Anotace:

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení se rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě i v závěru života uživatele. Dále na metody a formy spolupráce s rodinou, na podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů, ale i připravenosti pracovníků na skutečnost, že rodina spolupracovat nechce, nebo naopak na to, že rodina bude mít požadavky, které způsobí poskytovatelům etická dilemata.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, [email protected], tel. 731 402 371

 

Nebo skrze formulář zde na stránkách.

 

Nabídka zpracována v lednu 2021.